Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, březen 2007, ročník 61


obsah

Aktuální téma
Dvoufázová multidetektorová CT-angiografie renálního karcinomu

Jiří Ferda, Boris Kreuzberg, Ondřej Hes3 , Milan Hora4 , Eva Ferdova, Jan Baxa, Hynek Mírka1 , Kristýna Ohlídalová

Multidetektorová CT-angiografie renálního karcinomu se stala díky spojení zobrazení cíleného na staging nádoru a na cévní zásobení postižené ledviny optimální metodou k předoperačnímu plánování.

Původní práce
Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny

Martin Slanina, Jan Žižka, Ludovít Klzo, M. Lojík, Jiří Ceral

Kontrastní MR angiografie s dostatečným prostorovým rozlišením (voxel ~ cca 1 mm²) vykazuje dostatečně vysokou senzitivitu a specificitu v diagnostice stenózy renální tepny.

Tematické sdělení
Nefropatie způsobená kontrastní látkou: Je zde skutečně možnost specifického ovlivnění? Co si myslíme o N-acetylcysteinu

Jan Šochman1, J. H. Peregrin2

Z různých doporučených postupů zatím vyplývá jednoznačně pouze dostatečná hydratace nemocného a okrajově možná i podání malých dávek dopaminu, doposud nejasné místo zde má N-acetylcystein.

Kazuistika
Extramedulární hematopoeza s dominujícím postižením ledvin

Hynek Mírka, Kristýna Ohlídalová, Jiří Ferda, Samuel Vokurka, Miroslava Schutzová, Petr Mukenšnabl, František Fakan, Petr Pužman

Kazuistika prezentuje ultrasonografické a CT nálezy u vzácného případu nemocné s myelofibrózou a extramedulární hematopoezou postihující dominantně ledviny.

Recenze
Akutní CT mozku - Atlas nálezů

Miroslav Heřman

Původní práce
Zkušenosti s enteroklýzou pomocí multidetektorové výpočetní tomografie

Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jana Koželuhova

Multidetektorová CT enteroklýza je efektivní metodou vyšetření tenkého střeva z důvodu zánětlivého či nádorového onemocnění.

Původní práce
Komplementární úloha dvoufázové MDCT-angiografie a 18F-FDG-PET v hybridním zobrazení PET/CT hepatocelulárního karcinomu

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Ondřej Daum3 , VladislavTřeška, Jan Záhlava

V hybridním zobrazení 8F-FDG-PET/CT dvoufázová akvizice dat MDCT využitelná pro CT-angiografii v arteriální a portálnífázi zpřesňuje detekci přítomnosti HCC v jaterním parenchymu a umožňuje hodnotit intravaskulární invazi, PET přispívá k posouzení diferenciace HCC a umožňuje detekci vzdálených metastáz.

Přehledový článek
Přímá MR artrografie

Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl, Miloš Keřkovský, Tomáš Uher

Přímá instilace tekutiny do kloubu při MR artrografii přináší zcela zásadní změnu oproti běžnému MR zobrazení kloubu, poněvadž dochází k distenzi kloubního pouzdra, a tím lepšímu odlišení jednotlivých kloubních struktur.

Kazuistika
Oboustranná disekující osteochondróza laterálního kondylu femuru u pacientky s nail-patela syndromem

Zuzana Ryznarová, M. Mašek, J. Obenberger

Vyšetření magnetickou rezonancí ukazuje stav chrupavek kolenních kloubů u nail-patela syndromu.

Původní práce
Hodnocení kostní denzity u hemodialyzovaných pacientů

Kristýna Ohlídalová, Jan Mareš, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg

Vyšetřování kostní denzity bederní páteře u hemodialyzovaných pacientů s renální osteodystrofií neprokázalo korelace s hladinami intaktního parathormonu, sérového vápníku, fosforu, délkou hemodialýzy a hodnotami koronárního kalciového skóre.

Recenze
CT trávicí trubice

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdova, Boris Kreuzberg

Přehledový článek
Zobrazovací metody při vyšetření skoliotických deformit páteře

Martin Repko, Martin Krbec, Andrea Šprláková-Puková, Richard Chaloupka, Jiří Neubauer

Včasná diagnostika je zásadní pro zabránění progrese skoliotických deformit páteře a pro jejich stabilizaci do doby ukončení růstového období, zobrazovací metody představují nejvýznamnější způsob vyšetření skoliotických deformit páteře.

Přehledový článek
Radiační zátěž rukou pracovníků v nukleární medicíně připravujících radiofarmaka se zářiči gama včetně pozitronového zářiče 18F

Václav Husák, Jaroslav Ptáček, Jarmila Drymlová, Z. Pásková

Zatímco ve světě včetně ČR není v rutinní práci v nukleární medicíně překračován limit dávky na ruce 500 mSv/rok, v případě limitu dávky v kůži to nelze s větší jistotou říci.

Původní práce
Dobutamin-atropin stress test myokardu pomocí magnetické rezonance

Jiří Ferda, Kateřina Linhartová

Dobutamin-atropinové zátěžové vyšetření myokardu prováděné kombinovaným týmem složeným z radiologa a kardiologa je bezpečné a přispívá k průkazu zátěžových poruch kinetiky.

Původní práce
Zobrazení koronárního žilního řečiště pomocí multidetektorové CT angiografie - vliv šíře ústí koronárního sinu na úspěšnost implantace biventrikulárního kardiostimulátoru

Jiří Weichet, J. Škoda, Jan Balák, Miloš Táborský

Komplexní zhodnocení CT anatomie koronárního sinu může predikovat úspěšnost

Původní práce
Zobrazení aortokoronárních bypassů pomocí multidetektorové CT angiografie: retrospektivní analýza 250 vyšetření

Jan Baxa, Jiří Ferda, Jan Pešek, Kristýna Ohlídalová, Hynek Mírka, Richard Rokyta, Tomáš Hájek

U průchodného aortokoronárního bypassu zobrazeného současně pomocí CT-angiografie a invazivní koronarografie je vyšší senzitivita a specificita 64řadého CT (90,4 % a 98,1 %) než šestnáctiřadého CT (84,6 % a 95,8 %) pro zobrazení stenózy více než 50 %.

Jazykový koutek
"Enhancování"

Recenze
MRT des Bewegungsapparats / MRT pohybového ústrojí

Martin Vahlensieck, Maxmilián Reiser, eds.

contents

State of the art
Two-phase multidetector-row CT-angiography of the renal-cell carcinoma

Jiří Ferda, Boris Kreuzberg, Ondřej Hes3 , Milan Hora4 , Eva Ferdova, Jan Baxa, Hynek Mírka1 , Kristýna Ohlídalová

Bi-phasic multidetector-row CT-angiography of the renal-cell carcinoma became an optimal method for planning surgery, enabling assessment of tumor staging and vascular supply of the affected kidney in one examination.

Original article
Contrast-enhanced MR angiography utilizing parallel acquisition techniques in renal artery stenosis detection

Martin Slanina, Jan Žižka, Ludovít Klzo, M. Lojík, Jiří Ceral

Contrast-enhanced MRA with high spatial resolution offers sufficient sensitivity and specificity for screening of renal artery stenosis.

Special focus
Contrast agent-induced nephropathy: Is there any option for specific influence factor? What do we think about N-acetylcysteine

Jan Šochman1, J. H. Peregrin2

Regarding to various recommended procedures, patient will clearly benefit from adequate hydration and, possibly, from N-acetylcysteine administration, but the role of N-acetylcysteine has not been clearly defined to date.

Case report
Extramedullary hematopoiesis with predominant renal involvement

Hynek Mírka, Kristýna Ohlídalová, Jiří Ferda, Samuel Vokurka, Miroslava Schutzová, Petr Mukenšnabl, František Fakan, Petr Pužman

A rare case of myelofibrosis combined with extramedullary haematopoesis with predominantly involved kidneys is reported, assessed by computed tomography and ultrasonography.

Original article
Our experience with multidetector-row computedtomography enteroclysis

Jan Baxa, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jana Koželuhova

Multidetector-row CT enteroclysis is an effective method for examination of small intestine in cases of intestinal inflammation or neoplasma.

Original article
Complementary role oftwophase multidetector CT-angiography and 18F-FDG-PET in hybrid PET/CT imaging ofthe hepatocellular carcinoma

Eva Ferdova, Jiří Ferda, Ondřej Daum3 , VladislavTřeška, Jan Záhlava

During hybrid PET/CT imaging, two-phase multidetector-row CT data acquisition usable for CT-angiography in arterial and portal venous phases makes the depiction of HCC in liver parenchyma more accurate and enables to detect intravascular spread of the tumor; the contribution of PET is in the evaluation of HCC differentiation and in detection of distant metastases.

Review
Direct MR arthrography

Andrea Šprláková-Puková, Marek Mechl, Miloš Keřkovský, Tomáš Uher

Direct instillation of fluid used during MR arthrography changes the MR joint imaging - different joint structures are more clearly detectable due to the distension of the articular capsule.

Case report
Bilateral osteochondrosis dissecans of lateral femoral condyles in female with nail-patella syndrome

Zuzana Ryznarová, M. Mašek, J. Obenberger

Magnetic resonance imaging assesses involvement of the knee-joint cartilage in patient with nail-patella syndrome.

Original article
Assessmentof bone mineral density in hemodialysed patients

Kristýna Ohlídalová, Jan Mareš, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg

No correlation was found in the levels of intact parathormone, calcium, phosphorus, duration of hemodialysis and calcium scoring during assessment of bone mineral density of lumbar spine in hemodialyzed patients with renal osteodystrophy.

Review
Imaging methods in assessment of the scoliotic spine deformities

Martin Repko, Martin Krbec, Andrea Šprláková-Puková, Richard Chaloupka, Jiří Neubauer

Early diagnosis is essential to protect spine against progression of scoliosis and to stabilize it, imaging methods became the most important examination of subjects with scoliosis.

Review
Radiation dosetothe hands of nuclear medicine staff preparing radiopharmaceuticals with gamma emitters including positron radionuclide 18F

Václav Husák, Jaroslav Ptáček, Jarmila Drymlová, Z. Pásková

Even the overall routine radiation dose to the hands of nuclear medicine staff preparing radiopharmaceuticals is not higher than 500 mSv per year at the departments of nuclear medicine, it is not clear, if skin overdosing is present or not.

Original article
Dobutamine-atropine myocardial stress test using magnetic resonance imaging

Jiří Ferda, Kateřina Linhartová

Dobutamine-atropine myocardial stresstest performed by combined teamof radiologist and cardiologist is safe and feasible in detection of stress induced kinetic myocardial disorders.

Original article
Coronary Veins Imaging Using Multidetector CT Angiography - Coronary Sinus Ostium Diameter and Transvenous Left Ventricle Stimulation Feasibility

Jiří Weichet, J. Škoda, Jan Balák, Miloš Táborský

Assessment of the coronary venous system anatomy by multislice CT-angiography may predict success of transvenous left ventricle stimulating electrode placement.

Original article
Imaging of coronary artery bypass grafts with multi-detector-row CT angiography: retrospective study of 250 examinations

Jan Baxa, Jiří Ferda, Jan Pešek, Kristýna Ohlídalová, Hynek Mírka, Richard Rokyta, Tomáš Hájek

In coronary artery bypass graftsassessed both by CT-angiography and invasive coronary angiography; the sensitivity and specificity of 64DCT (90,4 % and 98,1 %) is higher than of 16DCT (84,6 % and 95,8 %) in the detection of stenosis more than 50 %.