Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2007, ročník 61


obsah

Přehledový článek
Angiografická diagnóza a endgvaskulární léčba krvácení do gastrointestinálního traktu

Antonín Krajina, Josef Rösch, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Stanislav Rejchrt, Pavel Vyroubal

Angiografie se od doby svého zavedení transformovala z čistě diagnostické metody k metodě léčebné umožňující zástavu krvácení v horním a později i dolním gastrointestinálním traktu.

Recenze
Intervenční radiologie. Miniinvazivní terapie

Antonín Krajina, Jan H. Peregrin

Přehledový článek
Perkutánní implantace žilních chlopní v léčbě chronické žilní insuficience: Přehled našich experimentálních prací a první klinické zkušenosti

Dušan Pavcnik, Barry Uchida, John Kaufman, Fredericks Keller, Josef Rösch

V klinické části experimentu u nemocných těžkou žilní insuficiencí bylo zaznamenáno po perkutánní implantaci žilní chlopně zlepšení klinického stavu včetně hojení vředů.

Původní práce
Dlouhodobé hodnocení výsledků angioplastiky tepny transplantované ledviny

Jan H Peregrin, Jarmila Stříbrná, Jiří Lácha, Jelena Skibová

Lze konstatovat, že úspěšná PTRA při stenóze renální tepny graftu má u některých nemocných pozitivní vliv na hypertenzi, ale především zlepšuje či stabilizuje funkci ledvinného štěpu, kterou (při srovnání s hypertenzí) lze ovlivňovat medikamentózní léčbou jen velmi omezeně.

Původní práce
Endovaskulární léčba juxtarenálních aneuryzmat abdominální aorty fenestrovanými stentgrafty, krátkodobé výsledky

Martin Köcher, Petr Utíkal, Marie Černá,Petr Bachleda, Petr Dráč, Jiřina Koutná

Cílem sdělení je seznámit s indikacemi a technikou léčby juxtarenálních aneuryzmat fenestrovanými stentgrafty a zhodnotit krátkodobé výsledky.

Původní práce
Endovaskulární léčba paraaortálních pseudoaneuryzmat břišní aorty po rekonstrukčních výkonech

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Jiřina Koutná, Petr Dráč, Petr Bachleda, Stanislav Buřval

Práce hodnotí účinnost a význam endovaskulární léčby paraaortálních pooperačních pseudoaneuryzmat abdominální aorty.

Původní práce
Endovaskulární léčba izolovaných stenóz a krátkých uzávěrů subrenální abdominální aorty - dlouhodobé výsledky

Jarmila Laštovičková, Jan H. Peregrin

Primoimplantace samoexpandibilního nitinolového stentu do izolovaných stenóz a krátkých uzávěrů subrenální břišní aorty je bezpečnou metodou s dobrou primární technickou i klinickou úspěšnostía dlouhodobou průchodností.

Recenze
Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Původní práce
Perkutánní mechanická fragmentace embolů varteriapulmonaus

Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Miroslav Solař, Jitka Schreiberová, Jan Baštecký

Masivní plicní embolie spojená se oběhovým selháním může být úspěšně léčena katetrizací plicnice s fragmentací embolů.

Původní práce
Embolizace hemangiomů v játrech

Vlastimil Válek, Jaroslav Boudný, JiříTomášek, Petr Kysela

Embolizace jaterních hemangiomů je efektivní metoda léčby velkých symptomatických kavernózních hemangiomů jater s minimálním počtem komplikací a na rozdíl od chirurgického řešení těchto nádorů je provázena nulovou mortalitou a morbiditou.

Původní práce
Radiofrekvenční ablace primárních a sekundárních plicních tumorů

Kristýna Ohlídalová, Hynek Mírka, Jiří Ferda, Eva Ferdova ,Jiří Klečka, Václav Šimánek

RFA v provedená pod CT kontrolou je málo invazivní metodou poslední volby léčby plicních nádorů s minimálním výskytem komplikací.

Původní práce
Perkutánní vertebroplastika v léčbě akutních fraktur hrudní a bederní páteře

Pavel Ryška, Václav Málek, Ludovít Klzo, Kurt Kaltofen, Tomáš Česák, Antonín Michl, Ondřej Renc, Jaroslav Adamkov

Prospektivní nekontrolovaná studie zkoumá možnosti využití perkutánní vertebro-plastiky u pacientů s akutním traumatem hrudní a bederní páteře.

Původní práce
Postavení perkutánní kyfoplastiky při léčbě osteoporotických zlomenin páteře

Pavel Ryška, Václav Málek, Kurt Kaltofen, Jan Žižka, Tomáš Česák, Ladislava Pavlíková, Ludovít Klzo, Ondřej Renc, Leoš Ungermann, Svatopluk Řehák

Výsledky ukazují, že perkutánní kyfoplastika je efektivní léčbou bolestivých kompresí obratlových těl s lepší korekcí kyfotického zakřivení páteře než u perkutánní vertebro-plastiky.

contents

Review
Angiographic diagnosis and endovascular treatment of gastrointestinal bleeding

Antonín Krajina, Josef Rösch, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Stanislav Rejchrt, Pavel Vyroubal

Since its introduction, selective arteriography of the gastrointestinal tract hastransformed from purely a diagnostic technique to a therapeutic method of bleeding control in the upper and lower gastrointestinal tract.

Review
Percutaneous venous valve implantation in management of chronic deep venous insufficiency: An overview of our experimental work and early clinical experience

Dušan Pavcnik, Barry Uchida, John Kaufman, Fredericks Keller, Josef Rösch

In patients suffering from severe deep venous insufficiency; the improvement of the symptoms including healing of the ulcers was noted after percutaneous implantation of the venous valve prosthesis during clinical work.

Original article
Longterm results of angioplasty of renal graft artery

Jan H Peregrin, Jarmila Stříbrná, Jiří Lácha, Jelena Skibová

We can conclude that successful PTRA of renal graft artery stenosis can help control hypertension in some patients but mainly it can improve or stabilize graft function which, when compared to hypertension, is difficult to control by medication alone.

Original article
Endovasculartreatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgrafts: Short-term results

Martin Köcher, Petr Utíkal, Marie Černá,Petr Bachleda, Petr Dráč, Jiřina Koutná

The aim of the article is to provide information about indications and techniques of juxtarenal aortic aneurysm treatment by using fenestrated stentgrafts and to assess the short-term results.

Original article
Endovasculartreatment of abdominal aortic paraanastomotic pseudoaneurysms after prosthetic reconstructions

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Jiřina Koutná, Petr Dráč, Petr Bachleda, Stanislav Buřval

The study evaluates the efficacy and value of endovascular treatment of paraaortic postoperative pseudoaneurysms of abdominal aorta.

Original article
Endovascular treatment of isolated stenoses and short occlusions of infrarenal aorta - long term results

Jarmila Laštovičková, Jan H. Peregrin

Primary self-expandable nitinol stent placementto focal stenosesand short occlusions of distal abdominal aorta isa safe method with excellent primary technical and clinical success rate and favourable long term results.

Original article
Percutaneous mechanical fragmentation of emboli in the pulmonary artery

Antonín Krajina, Miroslav Lojík, Vendelín Chovanec, Jan Raupach, Miroslav Solař, Jitka Schreiberová, Jan Baštecký

Massive pulmonary embolism associated with circulatory arrest may be successfully treated by pulmonary artery catheterization and embolus fragmentation.

Original article
Embolization of liver hemangiomas

Vlastimil Válek, Jaroslav Boudný, JiříTomášek, Petr Kysela

Embolization of symptomatic large liver hemangiomas is an effective therapeutical option with minimal complication rate; compared to surgical treatment, its morbidity and mortality are negligible.

Original article
Radiofrequency ablation of primary and secondary lungtumours

Kristýna Ohlídalová, Hynek Mírka, Jiří Ferda, Eva Ferdova ,Jiří Klečka, Václav Šimánek

RFA performed under CT guidance is the method of last choice in the treatment of lung tumours which is minimally invasive and with low complication rate.

Original article
Percutaneous vertebroplasty in treatment of acute fractures of thoracic and lumbar spine

Pavel Ryška, Václav Málek, Ludovít Klzo, Kurt Kaltofen, Tomáš Česák, Antonín Michl, Ondřej Renc, Jaroslav Adamkov

Prospective uncontrolled study describing the use of percutaneous vertebroplasty in patients with acute thoracic and lumbar spine trauma.

Original article
Percutaneous kyphoplasty in treatment of osteoporotic fractures ofthoracolumbal spine

Pavel Ryška, Václav Málek, Kurt Kaltofen, Jan Žižka, Tomáš Česák, Ladislava Pavlíková, Ludovít Klzo, Ondřej Renc, Leoš Ungermann, Svatopluk Řehák

Our results suggest that percutaneous kyphoplasty is an effective treatment of painful compressive fractures, with better kyphotic angle correction than in percutaneous vertebroplasty.