Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, květen 2014, ročník 68


obsah

Původní práce
TRANSARTERIÁLNÍ RADIOEMBOLIZACE JATERNÍCH NÁDORŮ MIKROČÁSTICEMI S 90-YTTRIEM - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Jiří Ferda, Petr Duras, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, František Šlauf, Alexander Malán, Jaroslav Havel, Jindřich Fínek

Původní práce
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY NA PODKLADĚ UZÁVĚRU ARTERIA BASILARIS

Martin Köcher, Tomáš Dorňák, Daniel Šaňák, Marie Černá, Stanislav Buřval, Vojtěch Prášil, Tomáš Veverka, Michal Král, Jana Zapletalová

Původní práce
EMBOLIZACE PORTÁLNÍ ŽÍLY POLY (2-HYDROXYETHYLMETHAKRYLÁTEM) PŘED ROZSÁHLOU HEPATEKTOMIÍ

Jan H. Peregrin, Jozef Kováč, Dana Kautznerová, Eva Honsová, Martin Oliverius, Martin Köcher, Marie Černá, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina, Martin Přádný, Jiří Michálek

Původní práce
IATROGENNÍ PORANĚNÍ RENÁLNÍCH TEPEN - ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

Marie Černá, Martin Köcher, Vojtěch Prášil, Stanislav Buřval, David Hradil, František Hruška, Vladimír Študent jr.

Kazuistika
SONOGRAFICKY NAVIGOVANÁ PTA HEMODIALYZAČNÍHO ZKRATU

Jan Kaván, Jan Malík, Eva Chytilová, Lubomíra Forejtová, Jiří Křivánek, Vratislava Kovářová

Původní práce
MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE U TRAUMAT - VLIV LOKALIZACE, VELIKOSTI A DENZITY AKTIVNÍHO KRVÁCENÍ NA VOLBU NÁSLEDNÉ TERAPIE

Filip Cihlář, Roman Mišičko, Antonín Krajina, Jiří Cihlář, Robert Bartoš, Petr Obruba, Petra Zasadilová

Přehledový článek
AKUTNÍ AORTÁLNÍ SYNDROMY - ASPEKTY ZOBRAZENÍ

Jiří Ferda, Petr Duras, Jan Baxa, František Šlauf

Původní práce
SNÍŽENÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PŘI ANGIOGRAFICKÝCH VÝKONECH S VYUŽITÍM SYSTÉMU ClarityIQ

Michal Rek, Jakub Grepl, Antonín Krajina, Eva Čermáková, Radovan Malý, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Jan Raupach

contents

Original article
TRANSARTERIAL RADIOEMBOLISATION OF LIVER TUMORS WITH 90-YTRIUM MICROSPHERES - EARLY EXPERIENCE

Jiří Ferda, Petr Duras, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, František Šlauf, Alexander Malán, Jaroslav Havel, Jindřich Fínek

Original article
ENDOVASCULAR TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE IN VERTEBROBASILAR TERRITORY

Martin Köcher, Tomáš Dorňák, Daniel Šaňák, Marie Černá, Stanislav Buřval, Vojtěch Prášil, Tomáš Veverka, Michal Král, Jana Zapletalová

Original article
PORTAL VEIN EMBOLIZATION PRIOR EXTENDED RIGHT HEPATECTOMY USING POLY(2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE)

Jan H. Peregrin, Jozef Kováč, Dana Kautznerová, Eva Honsová, Martin Oliverius, Martin Köcher, Marie Černá, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina, Martin Přádný, Jiří Michálek

Original article
IATROGENIC INJURY OF RENAL ARTERIES - ENDOVASCULAR TREATMENT

Marie Černá, Martin Köcher, Vojtěch Prášil, Stanislav Buřval, David Hradil, František Hruška, Vladimír Študent jr.

Case report
ULTRASONOGRAPHY-GUIDED PTA OF HAEMODIALYSIS FISTULA

Jan Kaván, Jan Malík, Eva Chytilová, Lubomíra Forejtová, Jiří Křivánek, Vratislava Kovářová

Original article
MULTI-DETECTOR ROW COMPUTEDTOMOGRAPHY IN TRAUMA - INFLUENCE OF THE LOCALIZATION, SIZE AND DENSITY OF ACTIVE EXTRAVASATION ON SUBSEQUENT CLINICAL MANAGEMENT

Filip Cihlář, Roman Mišičko, Antonín Krajina, Jiří Cihlář, Robert Bartoš, Petr Obruba, Petra Zasadilová

Review
ACUTE AORTIC SYNDROMES - IMAGING ASPECTS

Jiří Ferda, Petr Duras, Jan Baxa, František Šlauf

Original article
REDUCING THE RADIATION BURDEN OF ANGIOGRAPHIC PERFORMANCE USING THE ClarityIQ TECHNOLOGY

Michal Rek, Jakub Grepl, Antonín Krajina, Eva Čermáková, Radovan Malý, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Jan Raupach