Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2007, ročník 61


obsah

Přehledový článek
Celotělové vyšetření magnetickou rezonancí

Boris Kreuzberg, Jiří Ferda

Celotělové vyšetření magnetickou rezonancí poskytuje celkový přehled o stavu skeletu, mozku a parenchymatózních orgánů, zejména u systémových onemocnění a také u generalizovaných nádorových diseminací.

Původní práce
Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difúze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti

Marek Mechl, Jiří Neubauer, Pavel Krejčiřík, Jana Sedláková

Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difúze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti

Původní práce
Levopravá zkratová cirkulace s prvními klinickými příznaky v dospělém věku, hodnocení magnetickou rezonancí pomocí fázového kontrastu

Jiří Ferda, Josef Vymazal, Michal Šmíd, Dagmar Slípková, Jan Baxa, Ivo Bernát, Richard Rokyta, Boris Kreuzberg

Metoda fázového kontrastu s přímým měřením průtoku piknici a aortou a nepřímou kalkulací zkratu je v klinické praxi spolehlivým způsobem posouzení recirkulujícího plicního průtoku u nemocných s levopravým zkratem.

Původní práce
Hodnocení koronárního kalciového skóre u hemodialyzovaných pacientů

Kristýna Ohlídalová, Jan Mareš, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa

Pacienti s chronickým renálním selháním jsou vzhledem ke změnám v kalcium-fosfátovém metabolizmu ohroženi vznikem ektopických kalcifikací. Jako přesnou a nezávislou metodu k hodnocení mediokalcinózy a kalcifikovaných ateromatózních plátů ve stěně cév lze užít kalciové skóre.

Původní práce
Možnosti HRCT v diagnostice plicní formy chronické reakce štěpu proti hostiteli

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Kristýna Ohlídalová, Pavel Jindra, Michal Karas, Daniel Lysák, Samuel Vokurka

U nemocných s plicníformou chronické reakce štěpu proti hostiteli se nejčastěji setkáváme s projevy obliterující bronchiolitidy, kterou je možno diagnostikovat pomocí HRCT.

Původní práce
Přínos kontrastního CT v detekci maligní etiologie pleurálního výpotku

Josef Novotný, Pavel Eliáš, Zdeněk Špriňar, Petr Habal, Vratislav Sedlák

V případě pleurální efuze nejasné etiologie je bolusové CT vyšetření metodou, která může významně pomoci v odlišení diferenciální diagnostiky a doplnit či zpřesnit nálezy ostatních diagnostických metod.

Přehledový článek
Ultrazvuk krku: lymfatické uzliny a slinné žlázy

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl

Ultrazvukové vyšetření krčních uzlin a slinných žláz je efektivní metodou k hodnocení

Přehledový článek
Multidetektorová CT-angiografie krkavic

Jiří Ferda, Milan Novák, Hynek Mírka

CT-angiografie krkavic se stala standardní zobrazovací metodou zobrazení tepen krku a je ji možno provádět jako definitivní morfologickou zobnrazovací metodou pro detektci stenózujících procesů i pro plánování endovaskulární i chirurgické terapie onemocnění krčních tepen.

Původní práce
Anomálie cévního zásobení dolní končetiny u pacientů s vrozeně krátkým femurem (PFFD) a význam CTAG při jejich diagnostice

Martin Horák, Jiří Chomiak, Miroslav Kašpar, Zuzana Ryznarová, Martin Mašek, Monika Frydrychová, Pavel Dungl

U pacientů s vrozeně krátkým femurem byly pomocí CTAG diagnostikovány anomálie v cévním zásobení postižené dolní končetiny.

Kazuistika
May-Thurnerův syndrom v dětském věku

Michaela Vávrová, Václav Procházka, Daniel Czerný, Tomáš Jonszta21, Tamara Lhoťanová

Je prezentován případ úspěšné léčby trombózy ilické žíly při May-Thurnerově syndromu.

Kazuistika
Digitální subtrakční angiografie s gadoliniovými kontrastními látkami a literární přehled

Filip Cihlář, Milouš Derner, Milan Řehořek, Vladimír Pavlov, Josef Smetana, Martin Sauer

Gadoliniové kontrastní látky jsou možnou alternativou i skupiny vysoce rizikových skupin pacientů s anamnézou těžké alergické reakce na jódové kontrastní látky.

Původní práce
Příčiny možné falešně pozitivní akumulace 99mTc-pertechnetátu během scintigrafické detekce ektopické žaludeční I sliznice

Jiří Doležal

Jsou prezentovány možné falešně pozitivní případy při aplikaci 99mTc-pertechnetatu.

Původní práce
Detekce sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu: aplikace radiofarmaka peritumorózně, subdermálně nebo kombinovaně?

Pavel Koranda, Ivan Švach, Nora Zlámalová, Petr Beneš, Milan Dočkal, Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček

Subdermální aplikaci radiofarmaka je třeba použít především v případech, kdy chybějící nebo velmi chabá akumulace radiofarmaka v sentinelové uzlině neumožňuje provést radionavigovanou biopsii.

contents

Review
Whole body magnetic resonance imaging

Boris Kreuzberg, Jiří Ferda

Whole body MR imaging contributes on the basis of modern development of the equipment to the overall survey of the state of skeleton, brain and parenchymatous organs especially at systemic disorders and generalized tumorous disseminations.

Original article
Whole body MR examination with diffusion weighted imaging in patients with multiple myeloma - first experiences

Marek Mechl, Jiří Neubauer, Pavel Krejčiřík, Jana Sedláková

Diffusion Weighted Whole Body Imaging with Background Body Signal Suppression

Original article
Left-to-right shunt circulation with first clinical symptoms in adulthood, assessment with phase contrast magnetic resonance

Jiří Ferda, Josef Vymazal, Michal Šmíd, Dagmar Slípková, Jan Baxa, Ivo Bernát, Richard Rokyta, Boris Kreuzberg

Phase contrast magnetic resonance, as a direct measurement technique of the pulmonary and aortic blood flow, and the indirect calculation of the recirculated pulmonary flow, are valuable clinical tools in assessment of the left-to-right shunts.

Original article
Calcium scoring in haemodialysed patients

Kristýna Ohlídalová, Jan Mareš, Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa

Chronic renal failure and disorders of calcium-phosphate metabolism are risk factors of developing ectopic calcifications. Calcium scoring may be used as an accurate and independent method for evaluation of arterial wall calcifications.

Original article
Potential of HRCT in dagnostics of pulmonary form of H chronic graft-versus-host disease

Hynek Mírka, Jiří Ferda, Kristýna Ohlídalová, Pavel Jindra, Michal Karas, Daniel Lysák, Samuel Vokurka

The most frequent manifestation of the chronic graft-versus-host disease in lungs presented as bronchiolitis obliterans might be diagnosed used HRCT.

Original article
Contribution of contrast-enhanced CT for detection of I malignant etiology of pleural effusion

Josef Novotný, Pavel Eliáš, Zdeněk Špriňar, Petr Habal, Vratislav Sedlák

In cases of pleural effusion of unknown etiology the contrast-enhanced CT is a method which has the capacity to help significantly in discrimination of differential diagnoses.

Review
Ultrasound of the neck: lymph nodes and salivary glands

Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Pavel Ryška, Antonín Michl

Ultrasonography is an effective method for examination of cervical lymph nodes and

Review
Multi-detector-row CT-angiography of the carotids

Jiří Ferda, Milan Novák, Hynek Mírka

CT-angiography of the carotids became the standart imaging method of cervical arteries and may be used not only as a definitive morphologic imaging tool in detection of the stenoses, but also as the planning method of endovascular or surgical therapy.

Original article
Anomalies of blood supply to the lower extremity in patients with proximal femoral focal deficiency (PFFD): the value of CT angiography

Martin Horák, Jiří Chomiak, Miroslav Kašpar, Zuzana Ryznarová, Martin Mašek, Monika Frydrychová, Pavel Dungl

CT angiogprahy was able to depict abnormal vascular supply of affected lower extremity in patients with proximal femoral focal deficiency.

Case report
May-Thurner syndrome in childhood

Michaela Vávrová, Václav Procházka, Daniel Czerný, Tomáš Jonszta21, Tamara Lhoťanová

The case of the succesfull thrombolytic therapy of the May-Thorner syndrome with iliac thromobosis is presented.

Case report
Digital subtraction angiography with gadolinium contrast media and review of literature

Filip Cihlář, Milouš Derner, Milan Řehořek, Vladimír Pavlov, Josef Smetana, Martin Sauer

Gadolinium-based contrast media are useful alternative in selected high risk patients with a history of severe allergic reaction to iodinated contrast media.

Original article
Causes of false positive 99mTc-pertechnetate uptake during I scintigraphy detection of ectopic gastric mucosa

Jiří Doležal

Possible false positive findings during 99mTc-pertechnetate application are presented.

Original article
Sentinel lymph node detection in breast cancer: peritumorous, subdermal, or combined application of radiopharmaceuticals?

Pavel Koranda, Ivan Švach, Nora Zlámalová, Petr Beneš, Milan Dočkal, Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček

Subdermal injections should be used in cases with a weak or absent accumulations of the radiopharmaceutical in sentinel lyphy node after peritumorous administration which are insufficient for subsequent radioguided biopsy.