Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 1, březen 2008, ročník 62


obsah

Nové zobrazovací techniky
Zobrazení tkání výpočetní tomografií s duální energií záření - první zkušenosti z klinického využití

Jiří Ferda, Thomas Flohr2 , Boris Kreuzberg

Zobrazení duální energií při výpočetní tomografii je novým přístupem v hodnocení tkání využitelným v kvantifikaci obsahu jódu, posouzení perfuze tkání a k chemické analýze urolitiázy; další aplikace jsou intenzivně zkoumány.

Původní práce
Horečky nejasného původu, význam hybridního zobrazení 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdova, Jan Záhlava, Jiří Ferda

18F-FDG-PET/CT může zásadním způsobem přispět k rozpoznání příčiny horečky nejasného původu.

Původní práce
Incidentalomy nadledvin: spektrum histologických diagnóz a CT nálezů

Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman1 , Vlastislava Tichá, Vladimír Študent

Práce mapuje charakteristické CT rysy jednotlivých druhů nádorů nadledvin a porovnává je s literárními údaji.

Původní práce
MR staging karcinomu prostaty - naše skúsenosti

Ingrid Marková, Nikola Izák, Vladimír Baláž3 , Jozef Babela, Milan Švec

Staging karcinomu prostaty s použitím MR zobrazovania má jednoznačný význam pri

Přehledový článek
Zobrazování jaterních nádorů po radiofrekvenční ablaci

Hynek Mírka, Jiří Ferda1-2, Kristýna Ohlídalová, Eva Ferdova1-2, Vladislav Třeška, Václav Liška3 , Tomáš Skalický, Alan Sutnar

Práce poskytuje přehled o možnostech zobrazovacích metod při sledování jaterních nádorů léčených pomocí radiofrekvenční ablace.

Původní práce
Detekce metastáz kolorektálního karcinomu v játrech: porovnání magnetické rezonance s podáním hepatocelulární kontrastní látky (Gd-EOB-DTPA) a peroperační ultrasonografie

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Kastner, Kristýna Ohlídalová, Eva Ferdova, Renata Vondráková, Boris Kreuzberg, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, Alan Sutnar

Magnetická rezonance s aplikací kyseliny gadoxetové (Gd-EOB-DTPA) je přesnou metodou předoperačního zobrazení jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Původní práce
Úloha CT-enterografie v zobrazení obstrukce tenkého střeva

Jan Baxa, Jiří Ferda, Petr Novák, Jiří Moláček, Hynek Mírka, Alena Bednářová, Jana Koželuhova, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

CT-enterografie je užitečnou a jednoduchou metodou v hodnocení etiologie a stupně obstrukce tenkého střeva.

Kazuistika
Vysoký biliární ileus (Bouveretův syndrom)

Petr Hoffmann, Petr Dvořák, ZdeněkVacek, Emil Jaroš

Cílem sdělení je srovnání přesnosti stanovení diagnózy vysokého biliárního ileu pomocí různých vyšetřovacích modalit.

Kazuistika
Mukokéla apendixu

Ivana Motyčková, Zdeněk Špriňar, Leoš Ungermann, Martin Slanina, Dimitar Nikolov Hadži

U mukokél appendixu je důležité rozlišení non-neoplastické a neoplastické mukokély, mucinózního cystadenomu a cystadenokarcinomu.

Kazuistika
Falešně pozitivní akumulace 99mTc-MIBI při mammoscintigrafii v granulomatózní mastitidě

Jiří Doležal, Hana Urminská-Klozová

Přínos mamoscintigrafie99mTc-MIBI může být velmi omezen, pokud se jedná o diferenciální diagnostiku mastitidy versus maligní leze prsu, kdy mamoscintigrafie může být v obou případech pozitivní.

Kazuistika
Borelióza muskuloskeletálního systému

Jindra Brtková, Petra Jiříčkova, Jaroslav Kápla, Karel Dědič, Lenka Plíšková

Autoři shrnují dostupné literární údaje o borelióze muskuloskeletálního aparátu konfrontované s vlastním pozorováním.

Kazuistika
Disekce bazilární tepny jako příčina ischemické cévní mozkové příhody

Milan Mrklovský, Ludovít Klzo, Petr Geier

Magnetická rezonance spolu s MRA umožňuje neinvazivně stanovit rozsah a stáří ischemického postižení i průchodnost intrakraniálních tepen u nemocných s vertebrobazilární disekcí.

Kazuistika
Trombóza mozgových splavovako komplikácia kryptogénneho trombofilného stavu - klinická a radiologická štúdia

Ivana Vachaľová, Viliam Porubec, Anna Remková, Miroslav Satko, Vladimír Javorka, Jozef Bilický

Práca je klinickou a radiologickou štúdiou neobvyklého případu trombózy mozgových splavov u pacientky s trombofilným stavom neobjasnenej etiologie.

Původní práce
Radiační zátěž novorozenců v České republice

Lucie Súkupová, Leoš Novák, Jiří Rada, Jiří Oceánský

Za účelem zjištění podmínek snímkování plic novorozenců byla v České republice na neonatologických a intermediárních centrech provedena studie zabývající se postupy při rentgenových vyšetřeních plic a s nimi spojenou radiačnízátěží novorozenců.

Jazykový koutek
Co je vlastně česky?

contents

Technical Innovation
Tissue imaging with dual-energy computed tomography - initial clinical experience

Jiří Ferda, Thomas Flohr2 , Boris Kreuzberg

Tissue imaging with dual-energy computed tomography - initial clinical experience

Original article
Fever of unknown origin, a value of hybrid 18F-FDG PET/CT imaging

Eva Ferdova, Jan Záhlava, Jiří Ferda

In patiens with fever of unknown origin ,18F-FDG-PET/CT might be an important tool in the detection of its cause.

Original article
Adrenal incidentalomas: spectrum of histologie diagnoses and CT findings

Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman1 , Vlastislava Tichá, Vladimír Študent

The article summarises typical CT features of incidentally found adrenal masses and

Original article
MRI staging of prostate carcinoma - our experience

Ingrid Marková, Nikola Izák, Vladimír Baláž3 , Jozef Babela, Milan Švec

Staging of prostate carcinoma using MR imaging contributes to proper determination

Review
Imaging of liver tumours after radiofrequency ablation

Hynek Mírka, Jiří Ferda1-2, Kristýna Ohlídalová, Eva Ferdova1-2, Vladislav Třeška, Václav Liška3 , Tomáš Skalický, Alan Sutnar

The article brings an overview of imaging findings in liver tumours after radiofrequency ablation.

Original article
Detection of the colorectal carcinoma liver metastases with I magnetic resonance after intravenous application of hepatocellular contrast agent (Gd-EOB-DTPA), comparison with the intraoperative ultras

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Kastner, Kristýna Ohlídalová, Eva Ferdova, Renata Vondráková, Boris Kreuzberg, Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, Alan Sutnar

Magnetic resonance imaging with administration ofgadoxeticacid (Gd-EOB-DTPA) exhibits sufficient accuracy in preoperative management of colorectal carcinoma liver metastases.

Original article
The role of CT-enterography in imaging of small bowel obstruction

Jan Baxa, Jiří Ferda, Petr Novák, Jiří Moláček, Hynek Mírka, Alena Bednářová, Jana Koželuhova, Vladislav Třeška, Boris Kreuzberg

CT-enterography is feasible and simple method in the assessment of cause and grade of small bowel obstruction.

Case report
High gallstone ileus (Bouveret's syndrome)

Petr Hoffmann, Petr Dvořák, ZdeněkVacek, Emil Jaroš

The major aim of the article is to compare accuracy of various imaging methods in diagnosing high biliary ileus.

Case report
Mucocele of the appendix

Ivana Motyčková, Zdeněk Špriňar, Leoš Ungermann, Martin Slanina, Dimitar Nikolov Hadži

In appendiceal mucocele, it is very important to distinguish non-neoplastic mucocele from neoplastic mucocele, mucinous cystadenoma, or cystadenocarcinoma.

Case report
False-positive 99mTc-MIBI scintimammography in a patient with a granulomatous breast inflammation

Jiří Doležal, Hana Urminská-Klozová

The benefit of scintimammography in differential diagnostics of the breast inflammation and malignant lesion is controversial because the increased uptake of 99mTc-MIBI in both lesions was observed.

Case report
Lyme borreliosis of the musculoskeletal system

Jindra Brtková, Petra Jiříčkova, Jaroslav Kápla, Karel Dědič, Lenka Plíšková

The authors summarize published information on Lyme disease of musculoskeletal system on the backg rou nd of their own experience.

Case report
Basilar artery dissection as a cause of ischaemic stroke

Milan Mrklovský, Ludovít Klzo, Petr Geier

MRI and MRA enable non-invasive assessment of extent and duration of ischaemia as well as of arterial patency in subjects with vertebrobasilar dissection.

Case report
Intracranial dural sinus thrombosis, a case report

Ivana Vachaľová, Viliam Porubec, Anna Remková, Miroslav Satko, Vladimír Javorka, Jozef Bilický

The authors present a clinical and radiological study of an unusual case of intracranial dural sinus thrombosis in a patient with thrombophilia of uncertain aetiology.

Original article
Radiation exposure of newborns in the Czech Republic

Lucie Súkupová, Leoš Novák, Jiří Rada, Jiří Oceánský

To monitor conditions of X-ray examinations in newborns, a study in neonatological and intermediary care centres in the Czech Republic was performed, focused on applied X-ray procedures and radiation exposure of newborns.