Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 2, červen 2008, ročník 62


obsah

Čestné uznání
Frederick S. Keller, MD

Přehledový článek
Arteriovenózní malformace - jak je léčím já: alkoholem

Wayne F. Yakes, M.D.

Původní práce
Subintimální angioplastika ve femoropoputeální oblasti - střednědobé výsledky

Martin Kócher, Marie Černá,Petr Utíkal,Jiří Kozák, Ivan Šišola, Petr Bachleda, Petr Dráč, Zdeněk Sekanina, Kateřina Langová

Původní práce
Implantace samoexpandibilních nitinolových stentů do bércových tepen při selhání infrapoputeální angioplastiky: roční sledování

Jan H. Peregrin, Simona Šmírová, Boris Kožnar, Jiří Novotný, Jozef Kováč, Jarmila Laštovičková, Jelena Skibová

Původní práce
Endovaskulární léčba istmického poranění aorty: zkušenosti jednoho centra

Milan Novák, Jiří Ferda, František Šlauf, Roman Bosman, Viktor Zlocha, Jiří Škorpil, Vilém Kuntscher, Jiří Moláček, Vladislav Třeška

Kazuistika
Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii

Jaroslav Sedmík,Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Marek Mechl, Rastislav Beharka, Dalibor Pacík

Kazuistika
Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie

Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek

Původní práce
Časná stadia revmatoidní artritidy: prospektivní studie hodnotící význam magnetické rezonance pro diagnostiku a predikci dalšího vývoje onemocnění

Zdeněk Seidl1-2, Manuela Vaněčková, Jindřiška Gatterová, Karel Pavelka, Dana Pegzová, Liliana Šedová

Osobní zprávy
MUDr. Ivan Zýka

Čestné uznání
MUDr. Milan Haco

contents

Review
AVMs - how i treat them: alcohol

Wayne F. Yakes, M.D.

Original article
Subintimal angioplasty in femoropopliteal region - mid-term results

Martin Kócher, Marie Černá,Petr Utíkal,Jiří Kozák, Ivan Šišola, Petr Bachleda, Petr Dráč, Zdeněk Sekanina, Kateřina Langová

Original article
Self-expandable nitinol stents placement in failed infrapopliteal angioplasty: one year follow-up

Jan H. Peregrin, Simona Šmírová, Boris Kožnar, Jiří Novotný, Jozef Kováč, Jarmila Laštovičková, Jelena Skibová

Original article
Endovascular repair of the isthmic aortic injury: one center experience

Milan Novák, Jiří Ferda, František Šlauf, Roman Bosman, Viktor Zlocha, Jiří Škorpil, Vilém Kuntscher, Jiří Moláček, Vladislav Třeška

Case report
Embolisation ofthe righ-sided spermatic vein during orchialgia

Jaroslav Sedmík,Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Marek Mechl, Rastislav Beharka, Dalibor Pacík

Case report
Endovascular therapy of chronic mesenteric ischemia

Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Jaroslav Sedmík, Vlastimil Válek