Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 3, září 2008, ročník 62


obsah

Původní práce
Význam HRCT plic při posuzování vysoké akumulace 18F-FDG v plicním parenchymu

Eva Ferdová, Jiří Ferda Petr Mukenšnabl Tomáš Svoboda

Původní práce
Přínos počítačem asistované detekce malých plicních uzlů pro klinickou praxi

Hynek Mírka, Alena Bednářová, Jiří Ferda, Kristýna Ohlídalová, Jan Baxa

Původní práce
Automatická detekce (CAD) v CT diagnostice plicní embolizace: Jaký je přínos pro mladého radiologa?

Jan Baxa, Jiří Ferda, Alena Bednářová, Renata Vondráková, Hynek Mírka, Lucie Baxová, Boris Kreuzberg

Původní práce
"Ventilačně-perfuzní" zobrazení plic pomocí CT s duální energií záření

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Hynek Mírka, Thomas Flohr, Bernhard Schmidt, Alena Bednářová, Boris Kreuzberg

Kazuistika
Interkostální plicní hernie

Lenka Hořejší, Milouš Derner, David Škvára, Václav Švadleňák

Kazuistika
Difuzní neonatální hemangiomatóza

Marcela Charvátová 1, Jarmila Skotáková, Dan Wechsler

Kazuistika
Burkitt lymfóm

Mária Lešková, Jana Slobodníková, Vladimír Goč

Kazuistika
Pneumotorax jako komplikace kolonoskopie

Kateřina Spáčilová , Radka Hacarová, Miroslav Heřman, Petr Janda

Přehledový článek
Hodnocení účinku chemoterapie u pacientů s osteosarkomem pomocí CT perfuze

Martin Horák, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar, Zdeněk Matějovský 2, Martin Mašek, Magdaléna Adamová, Pavel Dungl

Přehledový článek
Triangulární fibrokartilaginózní komplex - možnosti jeho zobrazení

Andrea Šprláková-Puková, Miloš Keřkovský, Igor Čižmář, Daniel Ira, Petr Vališ

Kazuistika
Ganglion předního zkříženého vazu v zobrazení magnetickou rezonancí

David Škvára, Karel Edelmann, Milouš Derner, Petra Zasadilová, Běla Drugová

contents

Original article
Feasibility of computer-aided detection of small pulmonary nodules in clinical practise

Hynek Mírka, Alena Bednářová, Jiří Ferda, Kristýna Ohlídalová, Jan Baxa

Original article
Automated detection (CAD) in CT diagnostics of pulmonary embolism: Possible benefit for junior radiologist?

Jan Baxa, Jiří Ferda, Alena Bednářová, Renata Vondráková, Hynek Mírka, Lucie Baxová, Boris Kreuzberg

Original article
"Ventilation-perfusion" imaging of the lung using dual-energy CT

Jiří Ferda, Jan Baxa 1, Hynek Mírka, Thomas Flohr, Bernhard Schmidt, Alena Bednářová, Boris Kreuzberg

Case report
Intercostal lung hernia

Lenka Hořejší, Milouš Derner, David Škvára, Václav Švadleňák

Case report
Diffuse neonatal hemangiomatosis

Marcela Charvátová 1, Jarmila Skotáková, Dan Wechsler

Case report
Burkitt lymphoma

Mária Lešková, Jana Slobodníková, Vladimír Goč

Case report
Pneumothorax as a complication of colonoscopy

Kateřina Spáčilová , Radka Hacarová, Miroslav Heřman, Petr Janda

Review
Evaluation of efficiency of chemotherapy in patients with osteosarcoma using CT perfusion

Martin Horák, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar, Zdeněk Matějovský 2, Martin Mašek, Magdaléna Adamová, Pavel Dungl

Review
Triangular fibrocartilage complex - the imaging methods

Andrea Šprláková-Puková, Miloš Keřkovský, Igor Čižmář, Daniel Ira, Petr Vališ

Case report
Ganglion of the anterior cruciate ligament, imaging with magnetic resonance

David Škvára, Karel Edelmann, Milouš Derner, Petra Zasadilová, Běla Drugová