Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Číslo 4, prosinec 2008, ročník 62


obsah

Původní práce
Efekt jódové kontrastní látky na reziduální ledvinné funkce u hemodialyzovaných nemocných - prospektivní studie

Radim Janoušek, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Jan Hájek, Kamil Dvořák, Petr Fixa, Eva Čermaková

Původní práce
Význam multidetektorové CT-angiografe pro volbu léčby u akutní ischémie dolní končetiny

Jiří Ferda, Milan Novák 1, František Šlauf, Petr Duras, Richard Šulc 2, Vilém Kuntscher, Vladislav Třeška

Původní práce
Endotension po endovaskulární léčbě aneuryzmatu abdominální aorty, co s ní?

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Jiřina Koutná, Petr Bachleda, Petr Dráč, Jiří Kozák, Zdeněk Sekanina, Zdeněk Kojecký, Jiří Herman, Rohit Philip

Kazuistika
Léčebná embolizace vysokoprůtokové arteriovenózní malformace pravé ledviny

Radek Pádr, Miloslav Roček, Michal Rejchrt, Matúš Chocholatý

Kazuistika
Možnosti radiofrekvenční ablace u tumoru pankreatu - první zkušenosti

Tomáš Andrašina, Jan Hlavsa, Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Jiří Neubauer

Původní práce
Ileus tenkého střeva způsobený polknutou peckou

Martin Horák, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar, Tomáš Vašina, Hana Koutníková

Kazuistika
Postmortem magnetická rezonance plodu - technika vyšetření

Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Barbara Goldová, Ivana Vítková, Jaroslav Kotlas, Pavel Petrovický, Pavel Calda

Kazuistika
Geometrická studie rozměrů III. komory a její spodiny z pohledu neuroendoskopie

Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Ivo Říha, Věra Feitová, Helena Koutková

Původní práce
Detekce intrakraniálního krvácení: srovnání virtuálního nativního zobrazení při CT-angiografii mozku pomocí duální energie záření a "konvenčního" nativního CT

Jiří Ferda, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt, Milan Novák, František Šlauf, Hynek Mírka, Jan Baxa, Jana Horemužová, Alena Bednářová, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg

contents

Original article
Efect of intravascular iodinated contrast media on residual renal function in hemodialysed patients - a prospective study

Radim Janoušek, Antonín Krajina, Ondřej Renc, Jan Hájek, Kamil Dvořák, Petr Fixa, Eva Čermaková

Original article
The impact of multidetector-row CT-angiography on treatment strategy in acute limb ischemia

Jiří Ferda, Milan Novák 1, František Šlauf, Petr Duras, Richard Šulc 2, Vilém Kuntscher, Vladislav Třeška

Original article
Endotension afer endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm, what to do?

Marie Černá, Martin Köcher, Petr Utíkal, Jiřina Koutná, Petr Bachleda, Petr Dráč, Jiří Kozák, Zdeněk Sekanina, Zdeněk Kojecký, Jiří Herman, Rohit Philip

Case report
Therapy of venous aortorenal bypass aneurysm using a stentgraf

Jiří Novotný, Jan H. Peregrin, Jarmila Stříbrná

Case report
Terapeutic embolization of high-flow arteriovenous malformation of right kidney

Radek Pádr, Miloslav Roček, Michal Rejchrt, Matúš Chocholatý

Case report
Possibilities of radiofrequency ablation of the pancreatic tumors - first experiences

Tomáš Andrašina, Jan Hlavsa, Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Jiří Neubauer

Original article
Ileous status of small intestine caused by swallowed pit

Martin Horák, Zuzana Ryznarová, Miroslav Kašpar, Tomáš Vašina, Hana Koutníková

Case report
Difusion-weighted MR imaging in patient with herpes simplex encephalitis

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, Andrea Burgetová, Pavla Pokorná

Case report
Post-mortem magnetic resonance of fetus: methodology

Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Barbara Goldová, Ivana Vítková, Jaroslav Kotlas, Pavel Petrovický, Pavel Calda

Case report
III. ventricle size and its floor: geometric study from the point of view of neuroendoscopy

Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Ivo Říha, Věra Feitová, Helena Koutková

Original article
Detection of intracranial bleeding: comparison of the virtual non-contrast imaging of dual-energy CT-angiography and "conventional" non-contrast CT

Jiří Ferda, Thomas Flohr 2, Bernhard Schmidt, Milan Novák, František Šlauf, Hynek Mírka, Jan Baxa, Jana Horemužová, Alena Bednářová, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg