Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 138 -145

Dlouhodobé hodnocení výsledků angioplastiky tepny transplantované ledviny

Longterm results of angioplasty of renal graft artery

Jan H Peregrin1, Jarmila Stříbrná1, Jiří Lácha2, Jelena Skibová3
1Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
2Klinika nefrologie IKEM, Praha
3Oddělení statistiky IKEM, Praha
SOUHRN

Peregrin JH, Stříbrná J, Lácha J, Skibová J. Dlouhodobéhodnocení výsledků angioplastiky tepny transplantované ledviny

Cíl. Zjistit, zda angioplastika zúžení tepny transplantované ledviny může pozitivně a dlouhodobě ovlivnit hypertenzi a funkci štěpu.

Metoda. Během 24 let jsme provedli celkem 58 PTRA u 55 dospělých příjemců štěpu (3krát šlo o re-PTA). V souboru byli 34 muži, 21 žena, průměrný věk 41 - 10,6 (18-72) let. Po vyřazení 7 technických neúspěchů jsme dlouhodobě sledovali 51 pacienta v intervalech 1. týden, 6. měsíc, 1., 2. a 3. rok. U nich byl hodnocen střední tepenný tlak (MAP) v mm Hg. Zlepšení hypertenze nejméně o 15% proti výchozí hodnotě bylo hodnoceno jako významné. Funkce štěpu byla posuzována dle hodnot sérového kreatininu (Ser) a clearance creatininu (Ccr/1,73 m2). Za významnou byla brána změna o nejméně 20 % proti výchozí hodnotě.

Výsledky. Technický úspěch PTRA byl 88,4 %. U příjemců ledvin s 51 PTRA (u 3 re-PTRA pro restenózu) se významně zlepšila hypertenze (při stejném počtu antihypertenziv) v 62,5 % na konci sledování (MAP: 123 - 13,1 klesl významně na 107 - 12,1 mm Hg). Funkce štěpu posuzována podle CCr/1,73 m2 se na konci sledování zlepšila u 44,8 % souboru proti bazální hodnotě (CCr před PTRA: 0,48 - 0,29 vzestup na 0,78 - 0,47 ml/s). Stabilizovaná zůstala hodnota CCr u 27,6 % souboru. Komplikace při PTRA byly zaznamenány u 25,5 % souboru, většinou bez klinických následků. Třicetidenní mortalita byla 1,8 % (jeden pacient).

Závěr. Výsledky PTRA u příjemců ledvin nasvědčují tomu, že přínosem je především zlepšení nebo zachování funkce štěpu.

Klíčová slova: perkutánní transluminálni angioplastika, posttransplantační hypertenze, selhání funkce transplantované ledviny, stenóza tepny transplantované ledviny, transplantovaná ledvina.

SUMMARY

Peregrin JH, Stříbrná J, Lácha J, Skibová J. Long term results of angioplasty of renal graft artery

Aim. To evaluate long-term effect of renal angioplasty (PTRA) on hypertension and renal function in subjects with renal artery stenosis of transplanted kidney (TRAS).

Method. Within a 24-year-period, 58 PTRAs in 55 adults (3 times Re-PTRA) with transplanted kidney were performed. The group included 34 males and 21 females, average age 41 ? 10.6 (18-72) years. After exclusion of 7 technical failures, 51 PTRAs were followed at one week, six months, one, two and three years after PTRA. Hypertension improvement was defined as mean arterial pressure (MAP) decrease of at least 15 % from the pre-PTRA value. Graft function was evaluated by serum creatinine (Scr) and creatinine clearance (Ccr) levels, and the improvement was defined as a 20 % change.

Results. Technical success of PTRA was 88.4 %. Among 51 kidney recipients at the end of FU, blood pressure improved in 65.2 % (MAP decreased from 123 ? 13.1 to 107 - 12.1 mm Hg), but no patient remained normotensive without medication. Graft function improved in 44.8 % of patients and was stabilized in 27.6 % of them (average Ccr before PTRA: 0.48 - 0.29, after PTRA: 0.78 - 0.47 ml/s). PTRA complications were observed in 25.5 % of procedures, most often with no clinical sequel. Thirty days mortality was 1.8 % (one patient).

Conclusion. PTRA in kidney recipients is valuable mainly for preserving graft function.

Key words: percutaneous transluminal angioplasty, posttransplant hypertension, kidney graft failure, transplanted kidney artery stenosis, transplanted kidney.


Podporováno Výzkumným záměrem IKEM (MZO 0023001).


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět