Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 146 -152

Endovaskulární léčba juxtarenálních aneuryzmat abdominální aorty fenestrovanými stentgrafty, krátkodobé výsledky

Endovasculartreatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgrafts: Short-term results

Martin Köcher1, Petr Utíkal2, Marie Černá1,Petr Bachleda2, Petr Dráč2, Jiřina Koutná3
1Radiologická klinika LF a FN, Olomouc
2II. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc
3Klinika anestezie a resuscitace, LF a FN, Olomouc
SOUHRN

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Dráč P, Koutná J. Endovaskulární léčba juxtarenálních aneuryzmat abdominální aorty fenestrovanými stentgrafty, krátkodobé výsledky

Cíl. Možnost endovaskulární léčby aneuryzmat abdominální aorty závisí na vhodné morfologii jak vlastního aneuryzmatu, tak pánevního řečiště. Nejvýznamnějšími parametry ovlivňujícími z technického hlediska zásadně možnost endovaskulární léčby je délka proximálního krčku a angulace subrenální aorty. Cílem sdělení je seznámit s indikacemi a technikou léčby juxtarenálních aneuryzmat fenestrovanými stentgrafty a zhodnotit krátkodobé výsledky.

Metoda. Fenestrovaný stentgraft je indikovaný u aneuryzmat s proximálním krčkem kratším než 10 mm nebo s krčkem kratším než 15 mm a kónickým tvarem nebo přítomným trombem. K implantaci fenestrovaného stentgraftu bylo indikováno na našem pracovišti podle výše uvedených kritérií šest nemocných. K výkonu jsme použili u třech nemocných "home-made" a rovněž u třech pacientů "custom-made" stentgraft. Fenestrace byly vytvořeny na základě individuální anatomické situace hodnocené z předoperačního CT vyšetření.

Výsledky. Výkon byl technicky úspěšný u všech šesti nemocných, všechny fenestrace byly správně umístěny. Celkem jsme umístili 14 fenestrací pro 11 renálních tepen a tři horní mezenterické tepny. Primární endoleak jsme nezaznamenali. Sekundární endoleak jsme zaznamenali u jednoho nemocného. Jednalo se o endoleak typu Illb. U jednoho nemocného došlo v průběhu prvního roku po implantaci fenestrovaného stentgraftu k trombóze renální arterie.

Závěr. Léčba juxtarenálních aneuryzmat abdominální aorty fenestrovanými stentgrafty je technicky dobře proveditelná. Zlepšení proximální fixace přispívá ke snížení rizika migrace stentgraftu a proximálního endoleaku, a tím rozšiřuje indikace endovaskulární terapie aneuryzmat abdominální aorty.

Klíčová slova: aneuryzma abdominální aorty, endovaskulární léčba, fenestrovaný stentgraft, juxtarenální aneuryzma.

SUMMARY

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Dráč P, Koutná J. Endovascular treatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgrafts: short-term results

Aim. The basic requirement for endovascular abdominal aortic repair is suitable morphology of the aneurysm and iliac arteries. The most critical parameters for endovascular treatment are the length of proximal neck of the aneurysm and the angle formed between the longitudinal axis of the aneurysm and the longitudinal axis of the aneurysmal neck. The aim of our article is to describe indications and technique of juxtarenal abdominal aortic aneurysm treatment by using fenestrated stentgrafts and to present our initial experience and short-term results.

Method. Fenestrated stentgraft is indicated in aneurysms with proximal neck shorter than 10 mm or shorter than 15 mm with funnel shape or extensive thrombus. According to these criteria, six patients were indicated for abdominal aortic aneurysm repair by means of fenestrated stentgraft. We used "home-made" stentgraft in three patients and ?custom-made" stentgraft in three patients. Fenestrations were created on the basis of pre-operative CT.

Results. Primary technical success was achieved in all six patients, fenestrations were successfully placed in all cases. We placed altogether 14 fenestrations for 11 renal arteries and three superior mesenteric arteries. Primary endoleak was not encountered. Secondary endoleak (type Illb) was found at follow-up CT in one patient. In one patient, thrombosis of the renal artery was found during the first year of follow-up.

Conclusion. The treatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgraft is technically feasible. This technique improves proximal stentgraft fixation, reduces risk of migration as well as of proximal perigraft endoleak, and extends indications for endovascular aortic repair.

Key words: abdominal aortic aneurysm, endovascular therapy, fenestrated stentgraft, juxtarenal aneurysm.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět