Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(2): 152

Teaching atlas of interventional radiology. Non-vascular interventional procedures

Saadoon Kadir, ed.

Výukový atlas intervenční radiologie: nevaskulární intervenční výkony

Stuttgart, New York: Thieme 2006; 352. ISBN 3-13-107972-X.

Česká radiologie 2/2007

Kniha je dalším pokračováním úspěšné edice výukových atlasů vydavatelství Thieme, v nichž jsou jako základní výukový materiál použity názorné kazuistiky. Tento titul doplňuje již dříve vydaný svazek věnovaný vaskulárním intervenčním technikám (Kadir S.: Teaching Atlas of Interventional Radiology: Diagnostic and Therapeutic Angiography).

Recenzovaná kniha pokrývá široké spektrum nevaskulárních intervencí. Je rozdělena do pěti sekcí podle topografické lokalizace - krk a hrudník, břicho, pánev, retroperitoneum, různé a v nich dále podle typu výkonů. Celkem je v knize uvedeno 55 kazuistik. Všechny začínají prezentací klinického stavu pacienta, který nepřesahuje několik řádků textu. Následuje popis a obrazy provedených radiologických studií a diagnóza. Další oddíl rozebírá léčebné možnosti uvedeného stavu (včetně chirurgických). Je zde uveden jejich výčet a podrobněji popsán zvolený intervenční výkon. Popis je dokumentován několika názornými obrazy, takže čtenář má možnost pochopit základní princip a provedení popisovaného výkonu. Obrazy jsou kvalitní, dobře vybrané, tam, kde to bylo vhodné, jsou doplněny instruktivními schématy. Nejdelší částí je diskuze, v níž jsou rozebrány výhody i omezení popisované metody, její postavení mezi ostatními terapeutickými možnostmi, indikace i kontraindikace. V závěru jsou před přehledem doporučené literatury uvedeny nejvýznamnější informace, které by si měl čtenář zapamatovat. Nejde tedy o pouhý popis jednoho typu výkonu, ale i o jeho zasazení do spektra jiných terapeutických možností. Tím je splněno základní poslání tohoto díla - být skutečným výukovým atlasem.

Kniha je určena zejména radiologům seznamujícím se s technikami intervenční radiologie. Naleznou zde popis těch nejčastějších, jakými jsou biopsie, drenáže abscesů a jiných tekutinových kolekcí, ale i různé typy ablací, výkony na žlučových cestách i například popis vertebroplastiky. I když zde nejsou zastoupeny všechny intervenční techniky, je třeba konstatovat, že prezentovaný výběr je zdařilý. Zvolená forma je názorná a udrží čtenářovu pozornost. Za významné považuji zejména spojení s klinickými informacemi, bez nichž lze jen těžko úspěšně praktikovat (intervenční) radiologii.

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc


Zpět