Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 153 -156

Endovaskulární léčba paraaortálních pseudoaneuryzmat břišní aorty po rekonstrukčních výkonech

Endovasculartreatment of abdominal aortic paraanastomotic pseudoaneurysms after prosthetic reconstructions

Marie Černá1, Martin Köcher1, Petr Utíkal2, Jiřina Koutná3, Petr Dráč2, Petr Bachleda2, Stanislav Buřval1
1Radiologická klinika FN, Olomouc
2II. chirurgická klinika FN, Olomouc
3Klinika anesteziologie a resuscitace FN, Olomouc
SOUHRN

Černá M, Köcher M, Utíkal P, Koutná J, Dráč P, Bachleda P, Buřval S. Endovaskulární léčba paraaortálních pseudoaneuryzmat břišní aorty po rekonstrukčních výkonech

Cíl. Zhodnotit účinnost a význam endovaskulární léčby paraaortálních pooperačních pseudoaneuryzmat abdominální aorty.

Metoda. V období od dubna 1996 do února 2007 bylo endovaskulárně léčeno 5 nemocných s paraaortálním pooperačním pseudoaneuryzmatem břišní aorty. Jednalo se o 5 mužů ve věku od 54 do 73 let. Věkový průměr byl 64,2 let. Průměrná doba od primárního chirurgického výkonu byla 12,4 let (4 měsíce až 23 let). Tři pacienti byli léčeni aortouniiliakálním typem stentgraftu a dva nemocní aortoaortálním (tubárním) typem stentgraftu.

Výsledky. Technická úspěšnost byla 100 %. U všech nemocných bylo pseudoaneuryzma primárně vyřazeno z oběhu bez perioperačních komplikací. V následném sledování (průměrná doba sledování 29,5 měsíců) nebyl zjištěn žádný endoleak. U jednoho nemocného došlo k trombóze stentgraftu, která byla úspěšně léčená trombektomií. Všechna pseudoaneuryzmata zůstávají vyloučena z oběhu.

Závěr. Endovaskulární léčba je miniinvazivní, efektivní a bezpečná alternativa chirurgické léčby paraaortálních pooperačních pseudoaneuryzmat.

Klíčová slova: aortobifemorální bypass, endovaskulární léčba, paraanastomotická aneuryzmata, paraaortální aneuryzmata, pseudoanauryzmata.

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Utíkal P, Koutná J, Dráč P, Bachleda P, Buřval S. Endovascular treatment of abdominal aortic paraanastomotic pseudoaneurysms after prosthetic reconstructions

Aim. To evaluate efficacy and importance of endovascular treatment of paraaortic postoperative abdominal aorta pseudoaneurysms.

Method. Five men with paraaortic postoperative abdominal aortic pseudoaneurysm underwent endovascular treatment between April 1996 and February 2007. Average age was 64,2 years (range 54-73). The average time interval between primary surgery and endovascular treatment was 12,4 years (range 4 months - 23 years). Three patients were treated by aortouniiliacal stentgraft and two patients by tube stentgraft.

Results. Technical success was 100 %. Pseudoaneurysms were primary excluded from circulation without perioperative complications in all patients. At follow-up (mean 29,5 months) there were no deaths as well as no endoleaks. In one patient, thrombosis of stentgraft was found and it was successfully treated by thrombectomy All pseudoaneurysms remain excluded from circulation.

Conclusion. Endovascular treatment is minimally invasive, efficient, and safe alternative to surgery for paraaortic postoperative pseudoaneurysms.

Key words: aortobifemoral bypass, endovascular treatment, paraanastomotic aneurysms, paraaortic aneurysms, pseudoaneurysms.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět