Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(2): 161

Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Praha:Grada 2006; 319.

Česká radiologie 2/2007

Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře je první česká monografie zabývající se uvedenou problematikou. Vznikla na renomovaném neuroradiologickém pracovišti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nespornou výhodou textu je úzký tým autorů - výsledkem je vyvážený a přehledný text. Kniha obsahuje 19 kapitol, rozsáhlou obrazovou přílohu, téměř u každé nozologické jednotky obrazovou dokumentaci (celkem 959 obrázků), v naprosté většině případů z vlastního archivu autorů.

Monografie je pěkně graficky zpracována, pro lepší přehlednost je zvýrazněn text týkající se zobrazení MR, nechybí ani přehledná schémata. Velkou předností textu jsou klinické údaje (kde autoři prokazují bohaté zkušenosti), což považuji v diferenciální diagnostice u MR zobrazení za zásadní.

Autoři kladou důraz na oblasti, kde je magnetická rezonance dominantní vyšetřovací metodou. Tomu odpovídá i členění kapitol, kde jsou v popředí uvedeny choroby bílé hmoty. Monografie obsahuje i kapitolu věnovanou orbitě a očnímu bulbu, což není obvyklé v učebnicích neuroradiologie, pro radiology je však jistě přínosem. Kapitola "Technika magnetické rezonance" napsaná MUDr. ing. T Vrtákem, lékařem pracujícím na oddělení magnetické rezonance a zároveň velmi erudovaným fyzikem, je velmi zdařilá. Díky zaměření autora je dobrým kompromisem mezi pohledem lékaře a fyzika.

Kniha plně uspokojí radiology, neuroradiology a další lékaře zabývající se danou problematikou. Zajímavá bude zřejmě i pro neurology a pro studenty medicíny zajímající se o neurovědy Monografie byla v krátké době vyprodána, nicméně se připravuje dotisk.

doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Zpět