Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 167 -172

Embolizace hemangiomů v játrech

Embolization of liver hemangiomas

Vlastimil Válek1, Jaroslav Boudný1, JiříTomášek2, Petr Kysela3
1Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
20ddělení klinické onkologie FN, Brno
3Chirurgická klinika LF MU a FN, Brno
SOUHRN

Válek V, Boudný J, Tomášek J, Kysela P. Embolizace hemangiomů v játrech

Cíl. Předložit možnosti využití selektivní/superselektivní embolizace u nemocných s velkým, bolestivým hemangiomem a na vlastním souboru nemocných zhodnotit výsledky tohoto postupu s údaji v literatuře.

Metoda. Od roku 1996 do konce roku 2005 jsme provedli embolizaci velkého kavernózního hemangiomů jater (větší než 4 cm) u 13 pacientů. Ve všech případech si nemocní stěžovali na bolesti a tlaky v pravém podžebří. U všech pacientů bylo před vlastní embolizaci provedeno ultrazvukové vyšetření a vyšetření výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí. Poté byli pacienti indikováni k výkonu indikační komisí. Před výkonem měli všichni nemocní vyšetřeny jaterní funkce včetně hepatální extrakční frakce (HIDA). Další příprava byla stejná jako před běžnou angiointervencí. Embolizaci jsme provedli katétrem zavedeným Seldingerovou technikou z pravého třísla cestou femorální tepny do větve jaterní tepny. Jako embolizační materiál jsme použili emulzi olejové kontrastní látky (Lipiodol Ultra-fluide, Guerbet) s neionickou jodovou kontrastní látkou Iomeron 300 (Iomeprol, Bracco International) v poměru 1:1. Čtyřikrát jsme finálně aplikovali želatinovou pěnou (Curaspon, Curaspon Healthcare). V jednom případě u nemocné s Kasabachovým-Merrittovým syndromem jsme embolizaci Lipiodolem kombinovali s použitím platinových mikrospirálek (Tornado, COOK).

Výsledky. U 10 nemocných jsme embolizaci provedli lx, ve třech případech jsme embolizaci opakovali (za 3 resp. 7 měsíců), v jednom případě u nemocného s Kasabachovým-Merrittovým syndromem 3x. Hemangiom se za 6 měsíců po výkonu u 9 nemocných zmenšil o 20 a více objemových procent, u pěti nemocných o 40 % objemu. Se závažnou komplikací jsme se během výkonu a ani po výkonu nesetkali ani v jednom případě. U 8 nemocných došlo k přechodnému zhoršení jaterních funkcí.

Závěr. Embolizace jaterních hemangiomů je efektivní metoda léčby velkých symptomatických kavernózních hemangiomů jater s minimálním počtem komplikací a na rozdíl od chirurgického řešení těchto nádorů je provázena nulovou mortalitou a morbiditou.

Klíčová slova: embolizace, hemangiom, játra, Lipiodol.

SUMMARY

Válek V, Boudný J, Tomášek J, Kysela P. Embolization of liver hemangiomas

Aim. To review the possibilities of selective/superselective embolization in subjects with large, painful liver hemangiomas and to evaluate own results from the perspective of literature data.

Method. Thirteen subjects with a large cavernous liver hemangioma (greater than 4 cm) underwent its embolization between 1996 and 2005. All subjects complained of right upper quadrant pain or discomfort. All subjects underwent ultrasound examination together with CT/MRI before treatment. The indication for treatment was governed by multidisciplinary indication committee. Liver function including hepatic extraction fraction (HIDA) was routinely evaluated. Otherwise, the preparation was similar to any other vascular intervention. Embolization was performed using Seldinger technique via right femoral vein to the branch of hepatic artery. Embolization material consisted of oily contrast agent (Lipiodol Ultra-fluide, Guerbet) and non-ionic iodinated contrast agent Iomeron 300 (Iomeprol, Bracco International). Additionaly, gelatinous foam (Curaspon, Curaspon Healthcare) was used in four cases; in one case of Kasabach-Merritt syndrome, Lipiodol embolization was combined with platinum microspirals insertion (Tornado, COOK).

Results. Single embolization procedure was performed in 10 subjects, embolization was repeated in three cases (3 to 7 months), three embolization sessions were utilized in the patient with Kasabach-Merritt syndrome. After six months post treatment, hemangioma reduced its size by 20 % or more in nine patients, by 40% or more in five patients. No severe complication was encountered in the study group. Temporary worsening of liver functions was observed in eight subjects.

Conclusion. Embolization of symptomatic large liver hemangiomas is an effective therapeutical option with minimal complication rate; compared to surgical treatment, its morbidity and mortality are negligible.

Keywords: embolization, hemangioma, liver, Lipiodol.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět