Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 173 -179

Radiofrekvenční ablace primárních a sekundárních plicních tumorů

Radiofrequency ablation of primary and secondary lungtumours

Kristýna Ohlídalová1, Hynek Mírka1, Jiří Ferda1,2, Eva Ferdova1,2 ,Jiří Klečka3, Václav Šimánek3
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň-Lochotín
2Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň-Lochotín
3Chirurgická klinika LF UKa FN, Plzeň-Lochotín
SOUHRN

Ohlídalová K, Mírka H, Ferda J, Ferdova E, Klečka J, Šimánek V. Radiofrekvenční ablace primárních a sekundárních plicních tumorů

Cíl. Zhodnotit vlastní zkušenosti s provedením perkutánní radiofrekvenční ablace (RFA) primárních i sekundárních plicních nádorů pod CT kontrolou a se sledováním vývoje ložisek pomocí CT a 18F-FDG-PET/ CT.

Metoda. Během 14 měsíců bylo provedeno devět RFA u 8 nemocných s diagnózou primárního či sekundárního plicního tumoru. Jeden pacient podstoupil RFA z thorakotomie, 2 pacienti kombinovaný výkon RFA s resekcí plíce a pět pacientů perkutánní RFA pod CT kontrolou. Každý pacient měl po výkonu zhotoven prostý snímek plic, u 7 výkonů byla provedena časná kontrola plic během prvního týdne po výkonu na CT k posouzení komplikací. Výsledek RFA byl kontrolován u každého pacienta pomocí CT do 6 měsíců po zákroku. 18F-FDG-PET/CT před výkonem bylo provedeno u 3 pacientů, v 6 případech bylo provedeno kontrolní 18F-FDG-PET/CT do 12 měsíců po výkonu.

Výsledky. Nebyly zaznamenány vážné komplikace. Po RFA byl přítomen ve všech případech pneumothorax (PNO), jen u pacientů, kteří podstoupili thorakotomii, byla nutná hrudní drenáž pro PNO. Ve dvou případech se objevil fluidothorax, v 1 případu byla nutná jeho drenáž. Po jednom případu bylo diagnostikováno pneumo-mediastinum při výkonu z thorakotomie a embolie do segmentální větve plicnice. Při sledování vývoje destruovaného plicního tumoru jsme na CT (do 6 měsíců po výkonu) prokázali ve 3 případech progresi, ve 3 případech byl nález stacionární a ve 3 případech regresi. Na 18F-FDG-PET/CT (do 12 měsíců po výkonu) jsme prokázali v 5 případech progresi základního onemocnění a jen v 1 případu regresi.

Závěr. RFA primárních a sekundárních plicních tumorů je bezpečnou metodou poslední volby ošetření plicních nádorů, pokud pacient nemůže podstoupit radikální operaci. CT je metodou používanou k navigaci RFA a ke kontrole stavu plicního parechymu po ablaci, dále k detekci časných komplikací. Při sledování (follow-up) v delším časovém horizontu po RFA se vhodnější než CT ukazuje provedení 18F-FDG-PET/CT, kdy je možné provádět nejen hodnocení vývoje metabolické aktivity ošetřené leze, ale i kompletní restaging nádorového onemocnění.

Klíčová slova: CT, PET/CT, plicní tumory, radiofrekvenční ablace (RFA).

SUMMARY

Ohlídalová K, Mírka H, Ferda J, Ferdova E, Klečka J, Šimánek V. Radiofrequency ablation of primary and secondary lung tumours

Aim. To assess our own experience with percutaneous radiofrequency ablation (RFA) of the primary and secondary pulmonary tumours under CT guidance, with a CT or 18F-FDG-PET/CT follow-up.

Method. Nine RFA procedures were performed in eight patients within the period of 14 months. One patient underwent RFA via thoracotomy, two patients combined RFA with lung wedge-resection, and five patients underwent percutaneous RFA under CT guidance. Radiogram of the chest was performed after the procedure in all cases, early CT of the thorax within one week after RFA in seven patients to evaluate the presence of complications. Subsequent follow-up was performed using CT at 6 months after procedure. Pre-procedural 18F-FDG-PET/CT was used in three cases, follow-up 18F-FDG-PET/CT was performed in 6 cases within 12 months after RFA.

Results. No major complications were encountered. Pneumothorax occured in all cases after RFA, hemithorax drainage was necessary only in patients after thoracotomy. Developed twice, pleural effusion had to be drained only in one case. Pneumo-mediastinum and segmental pulmonary embolisation occured in one case each. Tumourous progression was noted on CT in three cases (within 6 months after RFA), no progression in three cases, and regression in three cases respectively. Of six 18F-FDG-PET/CT followed-up cases, five showed progression and one regression of the disease within 12 months after RFA.

Conclusion. RFA of the primary or secondary pulmonary tumours is a safe method of the last choice in cases when patient is not able to undergo radical surgery. CT is used for guidance of RFA and for early follow-up. 18F-FDG-PET/CT is more suitable for long-term follow-up since it allows not only the assessment of lesional metabolic activity but also complete restaging of the neoplastic process.

Key words: CT, PET/CT, lung neoplazma, radiofrequency ablation (RFA).


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět