Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 180 -183

Perkutánní vertebroplastika v léčbě akutních fraktur hrudní a bederní páteře

Percutaneous vertebroplasty in treatment of acute fractures of thoracic and lumbar spine

Pavel Ryška, Václav Málek, Ludovít Klzo, Kurt Kaltofen, Tomáš Česák, Antonín Michl, Ondřej Renc, Jaroslav Adamkov
Radiologická a NCH klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Ryška P, Málek V, Klzo L, Kaltofen K, Česák T, Michl A, Renc O, Adamkov J. Perkutánní vertebroplastika v léčbě akutních fraktur hrudní a bederní páteře

Cíl. Cílem studie je posoudit postavení vertebroplastiky v léčebném algoritmu kompresivních zlomenin u pacientů s akutní zlomeninou obratle.

Metoda. Od 1/2004 do 4/2006 bylo na našem pracovišti provedeno celkově 20 vertebroplastik (VP) pacientů s akutním úrazem thorakolumbální páteře. U všech pacientů se jednalo o stabilní kompresivní fraktury typu Al.l. a AI.2. dle AO klasifikace. Stáří zlomeniny bylo v průměru 4,5 dne (v rozmezí od 2 do 7 dnů od úrazu). Průměrný věk souboru byl 67,5 roků (rozmezí 57-82 roků) z toho muži 73 roků (rozmezí 62-82 roků) a ženy 65,3 roků (rozmezí 57-72 roků). PV byla prováděna na angiografickém kompletu. Bezprostředně po výkonu (v rozmezí 4 hodiny - 24 hodin) byli pacienti mobilizováni a poté měli současnou dočasnou zajišťující korzetoterapii po dobu 2-4 týdny. Hodnotili jsme bolesti pomocí visual analog scale (1-10) VAS skóre, výskyt komplikací a dobu hospitalizace. Kontroly probíhaly 3. den po výkonu, 3 měsíce a půl roku po výkonu.

Výsledky. Výskyt lokálních asymptomatických komplikací byl 20 %. Neprokázali jsme symptomatickou či celkovou komplikaci výkonu. VAS před výkonem 8,6, 3 měsíce po výkonu 3,2 a za půl roku 2,5. Průměrná doba hospitalizace 7,25 dne.

Závěr. Perkutánní výkony se stále více uplatňují v terapii nejen porotických zlomenin. Analgetický a  stabilizační efekt umožňuje rychlejší mobilizaci pacienta se zkrácením doby hospitalizace a následné léčby pomocí ortotických pomůcek.

Klíčová slova: akutní zlomenina obratle, léčba bolesti, PMMA cement, vertebroplastika.

SUMMARY

Ryška P, Málek V, Klzo L, Kaltofen K, Česák T, Michl A, Renc O, Adamkov J. Percutaneous vertebroplasty in treatment of acute fractures of thoracic and lumbar spine

Aim. The aim of the study is to evaluate the therapeutic role of vertebroplasty in patients with acute vertebral compression fractures.

Method. From January 2004 to April 2006, twenty vertebroplasties were performed at our institution in patients with acute thoracolumbal spinal trauma. All patients presented with stable compressive fractures type Al.l and A1.2 according to Magerle classification. The average age of the fracture was 4.5 days (range 2-7 days from the date of trauma). The average age of patients was 67.5 years (57-82 years); in males 73 years (range 62-82 years), in females 65.3 years (range 57-72 years). The procedure was performed under fluoroscopic control in an interventional suite. Immediately after the procedure (4-24 hours) patients were mobilized; therefore, transient corsetotherapy was used during next 2-4 weeks. Pain using visual analog scale (VAS) score (1-10), complications, and hospitalization period were recorded. Patients were controlled 3 days, 3 months, and 6 months after vertebroplasty.

Results. Local asymptomatic complications were found in 20 % of cases. No symptomatic or systemic complication was encountered. In vertebroplasty treated group, the average VAS was 8.6 before procedure, 3.2 at three months, and 2.5 at six months after procedure. The average hospitalization period was 7.25 days.

Conclusion. The number of percutaneous procedures increases in the group of non-osteoporotic vertebral fractures. Analgesic and stabilization effect enables faster patients mobilization, shortening of both hospitalization and time needed to utilize ortotic devices.

Key words: acute vertebral fracture, pain treatment, PMMA cement, vertebroplasty


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět