Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(2): 184 -188

Postavení perkutánní kyfoplastiky při léčbě osteoporotických zlomenin páteře

Percutaneous kyphoplasty in treatment of osteoporotic fractures ofthoracolumbal spine

Pavel Ryška1, Václav Málek2, Kurt Kaltofen2, Jan Žižka1, Tomáš Česák2, Ladislava Pavlíková3, Ludovít Klzo1, Ondřej Renc1, Leoš Ungermann1, Svatopluk Řehák2
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2Neurochirurgická klinika FF UK a FN, Hradec Králové
3Osteocentrum FN, Hradec Králové
SOUHRN

Ryška P, Málek V, Kaltofen K, Žižka J, Česák T, Pavlíková L, Klzo L, Renc O, Ungermann L, Řehák S. Postavení perkutánní kyfoplastiky při léčbě osteoporotických zlomenin páteře

Cíl. Zhodnotit postavení perkutánní kyfoplastiky v léčebném algoritmu osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře.

Metoda. Na našem pracovišti bylo od září 2005 do dubna 2006 ošetřeno 6 pacientů pomocí ?Sky bone expander systému", (Disc - O - Tech). Základním onemocněním vedoucím ke vzniku fraktury byla osteoporóza. Zlomeniny byly stáří 2 dny až 7 týdnů. Výkony se prováděly v celkové anestezii na operačním sále pod skiaskopickou kontrolou C-ramenem.

Výsledky. U 100% pacientů výkon vedl ke klinickému zlepšení, bolest vyplývající z kompresivní fraktury ustoupila během jednoho týdne. U jedné pacientky jsme peroperačně prokázali drobnou likvoreu z rány klinicky se projevující 10 hodin po operaci bolestí hlavy, která ustoupila do 3 hodin při současné volumeterapii. Jiné komplikace jsme neprokázali. Průměrné VAS skóre pokleslo z předoperační hodnoty 8,5 na 1,3 za 3 měsíce po operaci, respektive 1,5 za půl roku od výkonu. Úhel kyfózy klesl z předoperační ch 18 stupňů na 11 stupňů.

Závěr. Naše dosavadní výsledky ukazují, že perkutánní kyfoplastika je efektivní výkon pro léčbu bolestivých kompresí obratlových těl s lepší korekcí kyfotického zakřivení páteře než perkutánní vertebroplastika.

Klíčová slova: kompresivní fraktura obratle, perkutánní vertebroplastika, perkutánní kyfoplastika, polymetylmetakrylátový cement, osteoporóza.

SUMMARY

Ryška P, Málek V, Kaltofen K, Žižka J, Česák T, Pavlíková L, Klzo L, Renc O, Ungermann L, Řehák S. Percutaneous kyphoplasty in treatment of osteoporotic fractures of thoracolumbal spine

Aim. To evaluate the role of percutaneous kyphoplasty in the therapeutic algorithm of osteoporotic fractures of thoracolumbal spine.

Method. From September 2005 to April 2006, six patients were treated using ?Sky bone expander system" (Disc - O - Tech) at our institution. Vertebral fractures resulted from osteoporosis in all cases, the age of trauma ranged from 2 days to 7 weeks. All procedures were performed under general anesthesia in an operating theatre, controlled by fluoroscopy.

Results. The procedure led to clinical improvement in all patients and compressive fracture related pain disapperared within one week. In one patient, minor liquorrhea was found peroperativelly, leading to cephalea at 10 hours after the procedure which disappeared on volumotherapy within next 3 hours. There were no other complications in our study group. The average VAS score decreased from 8.5 preoperatively to 1.3 at three weeks and 1.5 at six weeks after the procedure, respectively. Kyphotic angle decreased from 18 degrees preoperatively to 11 degrees postoperatively.

Conclusion. Our results suggest that percutaneous kyphoplasty is an effective procedure for treatment of painful compressive fractures, with better kyphotic angle correction than in percutaneous vertebroplasty.

Key words: vertebral compressive fracture, percutaneous vertebroplasty, percutaneous kyphoplasty, PMMA cement, osteoporosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět