Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 231 -241

Zobrazení akutní mozkové ischémie

Imaging of acute brain ischaemia

Jiří Ferda, Jan Kastner, Boris Kreuzberg, Milan Novák, Vladimír Rohan1
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
1Neurologická klinika LF UKa FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kastner J, Kreuzberg B, Novák M, Rohan V. Zobrazení akutní mozkové ischémie

Cévní mozková příhoda je syndrom charakterizovaný náhlým vznikem neurologického deficitu, jehož příčinou je mozková ischémie nebo krvácení. Zobrazovací metody mozku umožňují identifikovat nemocné s akutním infarktem mozku a stratifikovat nemocné pro další způsob léčby. Je možné hodnotit tkáň v ohrožení infarktem, rozpoznat etiologii a sledovat nemocné po léčbě včetně odhalení jejích komplikací. Díky své dostupnosti hraje hlavní úlohu v zobrazování nemocných s akutním iktem výpočetní tomografie (CT) a stále zůstává zlatým standardem v rozpoznání mozkového krvácení. Ačkoli se na CT bez podání kontrastní látky mnohé mozkové ischémie nezobrazují až několik hodin po svém vzniku, doplnění perfuzního CT (pCT) a CT-angiografie (CTA) zlepšuje detekovatelnost časného stadia infarktu mozkové tkáně. Navzdory tomu, že CT vládne v hodnocení ischémie v přední cirkulaci, detekce ischémie v zadní cirkulaci zůstává pro CT problémem a stává se výzvou pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI). Optimální protokol MRI zahrnuje difuzně vážená zobrazení (DWI) k zobrazení akutní ischémie, MR-angiografii (MRA) k zobrazení mozkového tepenného systému a perfuzní MRI k posouzení mozkové perfuze. Nové možnosti MRI, jako jsou funkční magnetická rezonance (fMRI) a diffusion tensor imaging (DTI) jsou zkoumány v odhadu konečného neurologického deficitu mozkového infarktu. Cílem všech zobrazovacích technik musí být pečlivá selekce pacientů vhodných pro trombolytickou terapii. Selekce nemocných hraje klíčovou úlohu ve zlepšení bezpečnosti a efektivity této cílené kauzální léčby.

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, mozková perfuze, výpočetní tomografie (CT), CT-angiografie (CTA) magnetická rezonance (MRI), difuzně vážené zobrazení (DWI), funkční magnetická rezonance (fMRI), diffusion tensor imaging (DTI).

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Kreuzberg B, Novák M, Rohan V. Imaging of acute brain ischaemia

Stroke is characterized by a sudden neurological deficit caused by intracranial haemorrhage or ischaemia. Neuroimaging enables the identification of patients with acute infarction and stratification of treatment, the assessment of tissue at risk of infarction, the determination of etiology and the follow up of the therapy and any complications.

Because of its availability, computed tomography (CT) plays a primary role in the imaging of patients with acute stroke and still remains the gold standard for the detection of cerebral haemorrhage. Although many infarcts cannot be detected on non-enhanced CT until hours after the onset of stroke, other techniques such as perfusion CT (pCT) and CT-angiography (CTA) improve the detectability of early infarction. Despite the leading role of CT in the evaluation of the ischaemia in the anterior circulation, the detection of ischaemia in the posterior circulation remains problematic and MRI is challenging its position. The optimal MRI protocol in cases of acute stroke includes diffusion-weighted imaging (DWI) to show acute ischaemic lesions, MR-angiography (MRA) to visualize the brains arterial system and perfusion MRI studies to estimate brain perfusion. New possibilities offered by MRI, such as functional magnetic resonance (fMRI) or diffusion tensor imaging (DTI), are assessed to predict the final neurological deficit of the brain infarction.

The aim of the all imaging procedures is the careful selection of patients suitable for thrombolytic therapy. This selection is crucial in order to improve the safety and efficacy of this targeted causal therapy.

Key words: stroke, brain perfusion, computed tomography (CT), CT-angiography (CTA), magnetic resonance imaging (MRI), diffusion-weighted imaging (DWI), functional magnetic resonance (fMRI), diffusion tensor imaging (DTI).


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět