Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 251 -254

Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí spectu mozku a hyperkapnie

Evaluation of thecerebrovascular reserve capacity with SPECT and hypercapnia

Pavel Širůček1, Tomáš Hrbáč2, Otakar Kraft1
1Klinika nukleární medicíny FN, Ostrava-Poruba
2Neurochirugická klinika FN, Ostrava-Poruba
SOUHRN

Širůček P, Hrbáč T, Kraft O. Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí spectu mozku a hyperkapnie

Cíl. Vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity (CVRČ) mozku u pacientů s okluzívním postižením magistrálních tepen patří k základním vyšetřením před plánovaným revaskularizačním zákrokem.

Metoda. Autoři předkládají metodiku vyšetření a příklady výsledků ze souboru pacientů vyšetřených za nativních podmínek a po zátěži C02 s následným provedením jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) mozku.

Výsledky a závěr. Na základě porovnání výsledků obou vyšetření byli při snížené či výrazně snížené CVRC pacienti indikováni k revaskularizačnímu bypassovém zákroku.

Klíčová slova: cerebrovaskulární rezervní kapacita, SPECT mozku, hyperkapnie, re-vaskularizační bypassová operace.

SUMMARY

Širůček P, Hrbáč T, Kraft O. Evaluation of the cerebrovascular reserve capacity with SPECT and hypercapnia

Aim. Examination of cerebrovascular reserve capacity (CVRC) of brain in patients with obliterative diseases of the major cerebral arteries is one of the basic procedures employed before revascularization bypass surgery.

Method. The authors present the examination method and examples of results from patients examined under baseline conditions and after stress induced by carbon dioxide. Single photon emission computer tomography (SPECT) examination was subsequently administered.

Results and conclusion. Based on a comparison of the results from both procedures, patients having reduced or strongly reduced CVRC were indicated for revascularization bypass surgery.

Key words: cerebrovascular reserve capacity, brain SPECT, hypercapnia, revascularization bypass surgery.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět