Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 255 -263

Neinvazivní diagnostika subarachnoidálního krvácení

Noninvasive diagnosis of subarachnoid haemorrhage

Miroslav Heřman
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Heřman M. Neinvazivní diagnostika subarachnoidálního krvácení

Přehledový článek shrnuje současné poznatky o neinvazivní diagnostice traumatického i spontánního subarachnoidálního krvácení. V obou případech je základní metodou pro průkaz subarachnoidálního krvácení nativní CT vyšetření, při němž se čerstvá krev zobrazí jako hyperdenzní náplň subarachnoidálních prostorů, kde nahrazuje hypodenzní likvor. U úrazů je subarachnoidální krvácení obvykle nacházeno v kombinaci s jinými nitrolebními traumatickými změnami a je nepříznivou prognostickou známkou. Nález subarachnoidálního krvácení na CT vyšetření časně po úrazu znamená velkou pravděpodobnost, že při další kontrole dojde ke zhoršení nálezu.

Nativní CT vyšetření mozku je základní diagnostickou metodou i při průkazu spontánního subarachnoidálního krvácení. Je-li nález na CT negativní a je podezření na subarachnoidální krvácení, je indikována lumbální punkce. Ta by měla být provedena nejdříve po 6, lépe až po 12 hodinách od začátku potíží. Je-li subarachnoidální krvácení pomocí CT nebo lumbální punkce prokázáno, je třeba pátrat po jeho zdroji. Tím je v 75% ruptura aneuryzmatu, v 10% neaneuryzmatické perimesencefalické subarachnoidální krvácení, u 10 % pacientů se neprokáže žádná zjevná příčina a zbývajících 5% tvoří krvácení z jiné etiologie jako např. z arteriovenózní malformace (AVM), arteriální disekce, tumorů, vaskulitid, při koagulopatiích atd. Z rozložení krve na nativním CT vyšetření lze usuzovat na jeho pravděpodobnou příčinu. Ve všech případech (mimo perime-sencefalického krvácení) může být různě velká část krve přítomna i intracerebrálně, v komorách, nebo může být současně přítomen akutní (netraumatický) subdurální hematom. K průkazu zdroje krvácení se dnes používají přednostně neinvazivní metody - CT angiografie (CTA) nebo méně často MR angiografie (MRA). Katetrizační angiografie (DSA) se provádí z diagnostických důvodů bud při negativním nálezu CTA či MRA, nebo těsně před navazující intervenční radiologickou léčbou.

Klíčová slova: CT, CTA, subarachnoidální krvácení, mozek, MRA.

SUMMARY

Heřman M. Noninvasive diagnosis of subarachnoid haemorrhage

Present knowledge of non-invasive diagnosis of traumatic, as well as spontaneous subarachnoid haemorrhage, is summarised in this review. Unenhanced CT represents the method of choice for investigation of both types of subarachnoid haemorrhage. Fresh blood is depicted as a hyperdense filling of subarachnoid spaces, where it replaces the hypodense cerebro-spinal fluid. The subarachnoid haemorrhage caused by trauma is usually found in association with other intracranial traumatic changes and signals an unfavourable prognosis. When a subarachnoid haemorrhage is detected on CT early after an accident, there is a high probability that a worsened finding will appear on follow-up examination. The unenhanced CT is also used to detect spontaneous subarachnoid haemorrhage. Where the CT finding is negative and there is a high probability of subarachnoid haemorrhage, a delayed lumbar puncture is recommended. It should be performed at least six hours after problems have arisen, and a delay of as much as twelve hours is preferable. When CT or the lumbar puncture provide evidence of a subarachnoid haemorrhage, the cause of this haemorrhage needs to be investigated. The most frequent cause is a ruptured aneurysm (75 %), while in 10 % of patients a non-aneurysmal perimesen-cephalic subarachnoid haemorrhage is proven, in 10 % no cause is found at all and the remaining 5% stem from other haemorrhages with a different aetiology, such as arteriovenous malformation (AVM), arterial dissection, tumour, vasculitis, coagulopathy etc. The cause of a sub arachnoid haemorrhage can be predicted from the distribution of blood on unenhanced CT images. In all cases (with the exception of perimencephalic haemorrhage) a variable amount of blood may also occur intracerebrally, in the ventricles, or within the subdural space. Non-invasive imaging methods - CT angiography (CTA) and less frequently MR angiography (MRA) - are preferred to provide confirmation of the cause of the haemorrhage. Angiography (DSA) is nowadays only performed for diagnostic reasons when CTA or MRA findings are negative or directly before interventional radiological treatment.

Key words: CT, CTA, subarachnoid haemorrhage, brain, MRA.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět