Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 264 -269

Endovaskulární léčba mozkových aneuryzmat po subarachnoidálním krvácení: kritická analýza a současný stav

Endovascular treatment of intracranial aneurysms after subarachnoid haemorrhage: critical review and current practice

Antonín Krajina1, Jiří Náhlovský2, Miroslav Lojík1, Tomáš Česák2, Ivan Látr2, Jiřina Habalová2, Jitka Schreiberová3
1Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Krajina A, Náhlovský J, Lojík M, Česák T, Habalová J, Schreiberová J. Endovaskulární léčba mozkových aneuryzmat po subarachnoidálním krvácení: kritická analýza a současný stav

Autoři předkládají souhrn historie, indikace, technických problémů, komplikací, logistiky nemocných, dlouhodobých výsledků a technického vývoje endovaskulární léčby krvácejících aneuryzmat. Specializovaný cévní neurochirurg a intervenční neuroradiolog by měli spolupracovat ve spádových neurovaskulárních centrech při rozhodování o konkrétní léčbě pro daného pacienta. Při rozhodování o způsobu léčby jsou hlavně brány v úvahu morfologické, anatomické a klinické (neurologický deficit) aspekty. Centralizovaná léčba nemocných po SAK může eliminovat další aspekty jako zkušenost, sebedůvěru operatérů, dostupnost, zařízení a náklady na léčbu.

Klíčová slova: intrakraniální aneuryzma, subarachnoidální krvácení, mortalita, klinický výsledek, endovaskulární léčba.

SUMMARY

Krajina A, Náhlovský J, Lojík M, Česák T, Habalová J, Schreiberová J. Endovascular treatment of intracranial aneurysms after subarachnoid haemorrhage: critical review and current practice

The authors review the history, indications, technical problems, complications, logistics, long-term results and technical developments of endovascular treatment of acute intracranial aneurysms. Competent vascular neurosurgeons and interventional neuroradiologists should collaborate in population-based neurovascular centres, discussing and tailoring individual treatment procedures. The morphological, anatomical and clinical (neurological deficit) aspects are the main areas discussed. Centralized treatment of patients with SAH may eliminate other problems, such as skills, self-confidence, availability and treatment expenses.

Key words: intracranial aneurysms, subarachnoid haemorhage, mortality, outcome, endovascular therapy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět