Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 270 -274

Proces myelinizace mozku v MR obraze u dětí - vyšetřovací postupy, normální nálezy a interpretace nálezů v denní praxi

Magnetic resonance imaging of the brain myeliniation process in childhood - examination protocols, normal findings and interpretation in daily routine practice

Martin Kynčl1, Ivan Kolář1, Karolina Boman2, Jiří Neuwirth1
1Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNsP v Motole, Praha
2Diagnostisk Radiologi, Norrlands universitetssjukhus, Umea
SOUHRN

Kynčl M, Kolář I, Boman K, Neuwirth J. Proces myelinizace mozku v MR obraze u dětí - vyšetřovací postupy, normální nálezy a interpretace nálezů v denní praxi

Autoři se v článku zabývají popisem procesu zrání bílé hmoty mozku v různých fázích vývoje CNS (centrálního nervového systému) dítěte, hodnotí limitace jednotlivých zobrazovacích metod v určování stupně a průběhu myelinizace a navrhují protokoly pro zobrazení mozku MR (magnetickou rezonancí) v tomto období. Autoři dále shrnují údaje týkající se MR obrazu v různých obdobích zrání mozku a nabízejí logické časové kategorie pro rutinní hodnocení myelinizace v TI a T2 vážení v souladu s funkčním vývojem dítěte. Na jednotlivých příkladech a obrazové dokumentaci také autoři ukazují dynamiku a variabilitu myelinizace dětského mozku.

Klíčová slova: centrální nervový systém, bílá hmota, magnetická rezonance, myelinizace.

SUMMARY

Kynčl M, Kolář I, Boman K, Neuwirth J. Magnetic resonance imaging of the brain myeliniation process in childhood - examination protocols, normal findings and interpretation in daily routine practice

The authors describe the process of brain myelination detectable using MRI. The article proposes a protocol for MR imaging of myelination at the different periods of brain development. The authors show logical time categories for routine MR evaluation of white matter myelination and refer to the variability of this above-mentioned proces

Key words: central nervous system, white matter, magnetic resonance paging, myelination.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět