Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 275 -278

X-adrenoleukodystrofie - hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí "Loes score"

X-linked Adrenoleukodystrophy: MR evaluation with "Loes Score"

Zdeněk Seidl1, Manuela Vaněčková1, TomášViták1, Mirek Kron1, Lenka Dvořáková2, Jiří Zeman2,3
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2Ústav dědičných poruch metabolismu I. LF UK a VFN, Praha
3Klinika dětského a dorostového lékařství I. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Seidl Z, Vaněčková M, Viták T, Kron M, Dvořáková L, Zeman J. X-adrenoleuko-dystrofie - hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí "Loes score"

Cíl. Předložit zkušenosti s hodnocením "Loes score" u pacientů s X-vázanou adrenoleukodystrofií (X-ADL). Toto hodnocení určuje rozsah postižení mozkové tkáně v obrazu magnetické rezonance (MR) a je významným kritériem pro indikaci transplantace kostní dřeně.

Metoda. MR bylo provedeno u 9 pacientů, u 3 opakovaně. Protokol se skládal z transverzálních řezů v T1W, T2W a FLAIR.

Výsledky. Průměrné "Loes score" bylo 2,5, nejnižší bylo 0,5, nejvyšší 7.

Závěr. Zavedení "Loes score" do praxe je vzhledem k novým léčebným kritériím nutné. Chtěli jsme ukázat, jakým způsobem se škála používá a poukázat na některé problémy s interpretací nálezů.

Klíčová slova: magnetická rezonance, "Loes score", X-adrenoleukodystrofie.

SUMMARY

Seidl Z, Vaněčková M, Viták T, Kron M, Dvořáková L, Zeman J. x-linked Adre-noleukodystrophy: MR evaluation with "Loes Score"

Aim. The introduction of the "Loes score" into clinical practice is needed to ensure compliance with new medical treatment criteria. Experience of "Loes Score" evaluation in patients with X-linked adrenoleukodystrophy (X-ADL) is presented. This evaluation determines the extent of brain damage in MRI and is a significant criterion for the indication of bone transplantation.

Method. MR was performed on 9 patients using the following protocol: T1W, T2W and FLAIR in the transversal plane.

Results. The median of the Loes score was 2.5 (between 0.5 and 7).

Conclusion. The introduction of the Loes score into clinical practice is needed to ensure compliance with new medical treatment criteria. We have demonstrated how to use this score and pinpointed some of the problems associated with the interpretation of MRI findings.

Key words: magnetic resonance imaging, "Loes score", x-linked adrenoleukodystro-phy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět