Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 290 -294

Intrakraniální lipomy

Intracranial lipomas

Manuela Vaněčková1, Zdeněk Seidl1,2, Andrea Burgetová1, Věra Ečerová1
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK aVFN, Praha
1Vysoká škola zdravotnická, Praha
SOUHRN

Vaněčková M, Seidl Z, Burgetová A, Ečerová V. Intrakraniální lipomy

Cíl. V retrospektivní studii demonstrujeme nálezy na magnetické rezonanci u pacientů s intrakraniálními lipomy. Všímali jsme si lokalizace, tvaru lipomu, klinické symptomatologie a přidružených malformací mozku.

Metoda. Soubor obsahuje 13 pacientů vyšetřených MR, u 2 pacientů bylo provedeno i CT vyšetření.

Výsledky. U pacientů převažovala lokalizace lipomu ve střední čáře (v oblasti corpus callosum, cisterna laminae quadrigeminae atd.). Výskyt přidružených malformací byl méně častý, jen u 3 pacientů byla hypogeneza corporis callosi.

Závěr. Lipom je nejčastěji náhodným nálezem, bez klinické symptomatologie a přidružené patologie se vyskytují méně často, než jsme původně předpokládali. V diferenciální diagnostice je nutné odlišit především dermoid, epidermoid a krvácení.

Klíčová slova: intrakraniální lipom, magnetická rezonance, malformace.

SUMMARY

Vaněčková M., Seidl Z., Burgetová A., Ečerová V. Intracranial lipomas

Aim. Thirteen patients with intracranial lipomas were detected in a retrospective study. A detailed MRI examination of patients with intracranial lipomas was performed - the localization of the lipoma, the patients clinical symptoms and related congenital brain malformation were assessed.

Methods. All patients had undergone MR imaging and two patients were also scanned using CT.

Results. The predominant localization of the lipomas was close to the midline structures, such as the areas around the corpus callosum, the quadrigeminal cistern and other midline structures. The association with other brain malformations was much less frequent than previously reported: dysgenesis of the corpus callosum was only observed in three cases.

Conclusion. The lipoma was an incidental finding not related to the clinical symptomatology and with only a minor association of congenital brain malformations, it is necessary to differentiate the lipoma from an epidermoid, dermoid and haemorrhage at the methemoglobine stage when interpreting the MRI.

Key words: intracranial lipoma, magnetic resonance imaging, malformation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět