Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(3): 295 -299

Aspergilóza mozku u nemocných s hematologickými malignitami

Cerebral aspergillosis in patients with haematologic malignancies

Hynek Mírka1, Jan Kastner1, Kristýna Ohlídalová1, Jana Koudelová1, Daniel Lysák2, Michal Karas2, Petr Mukenšnabl3, Pavla Veselá3
1RDG klinika LF UK a FN, Plzeň
2Hematoonkologické oddělení FN, Plzeň
3Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN, Plzeň
SOURHN

Mírka H, Kastner J, Ohlídalová K, Koudelová J, Lysák D, Karas M, Mukenšnabl P, Veselá P. Aspergilóza mozku u nemocných s hematologickými malignitami

Úvod. Invazivní aspergilóza mozku patří mezi nejzávažnější infekční komplikace u pacientů se závažnými deficity imunity s úmrtností vyšší než 80 %. Primárním zdrojem infekce jsou obvykle plíce nebo vedlejší dutiny nosní. U této skupiny nemocných je nejfrekventovanějším časným projevem mozkový infarkt.

Vlastní pozorování. Autoři se setkali s mozkovou aspergilózou u tří nemocných s hematologickými malignitami. U všech byl prvním příznakem onemocnění mozkový infarkt. V jednom případě byly infarkty vícečetné. U dvou nemocných došlo k jejich prokrvácení. U pacienta s méně závažným deficitem imunity, který jako jediný onemocnění přežil, došlo k sekundárnímu rozvoji abscesu. Zbylí dva zemřeli krátce po začátku onemocnění. U všech nemocných byla současně přítomna plicní leze.

Závěr. U pacientů se závažnými imunodeficity při hematologických malignitách je obvykle prvním projevem mozkové aspergilózy infarkt. Často (ne však vždy) je současně přítomna plicní leze, která může být důležitým dieferenciálně diagnostickým vodítkem. Rizikový nemocný s příznaky postižení centrálního nervového systému by měl být urychleně vyšetřen. Pokud je zjištěn mozkový infarkt, je doporučováno zahájení intenzivní antimykotické léčby.

Klíčová slova: aspergilus, imunokompromitovaný nemocný, magnetická rezonance, mozkový infarkt, výpočetní tomografie.

SUMMARY

Mírka H, Kastner J, Ohlídalová K, Koudelová J, Lysák D, Karas M, Mukenšnabl P, Veselá P. Cerebral aspergillosis in patients with haematologic malignancies

Introduction. Cerebral aspergillosis is one of the most serious infectious complications in patients with severe immunodeficiency. Imaging findings of cerebral aspergillosis are discussed. The mortality rate is higher than 80 %. Infection is usually spread to the brain from the lungs and paranasal sinuses. Cerebral infarction is the most common early feature in this group of patients.

Case study. The authors present three cases of cerebral aspergillosis in patients with hematologie malignancy. Cerebral infarction was the first manifestation of the disease in all of them. In one case the infarcts were multiple. In two cases they were haemorrhagic. Only one patient with a less severe immunodeficit survived. The remaining two patients died shortly after the diagnosis. A pulmonary lesion was present in all patients.

Conclusion. Infarction is usually the first symptom of cerebral aspergillosis in severe immunocompromised hosts. Frequently, (but this is not obligatory) a pulmonary lesion is simultaneously present, which may be helpful in establishing a differential diagnosis. The diagnosis of cerebral infartion in high-risk patients is an indication for intensive antifungal treatment.

Key words: aspergillus, immunocompromised host, magnetic resonance maging, brain infarction, computed tomography.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět