Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 300 -303

fMRI u vizuální pracovní paměti a verbální fluence

fMRI in visual working memory and verbal fluency

Ibrahim Ibrahim, Jaroslav Tintěra
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Ibrahim I, Tintěra J. fMRI u vizuální pracovní paměti a verbální fluence

Cíl. Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI) bylo použito k mapování aktivních míst mozkové kůry během testu vizuální pracovní paměti u skupiny osmi zdravých dobrovolníků a u dvou pacientů - u pacientky s kavernomem v oblasti pravého sluchového kortexu a u pacienta s dysplazií pravé frontální oblasti.

Metoda. Proces zapamatování promítaných karet byl použit ke stimulaci vizuální pracovní paměti. Aktivace spojené s vizuální pracovní pamětí byly porovnány s aktivacemi testu verbální fluence.

Výsledky. Funkční mapy ukázaly oboustranné aktivace frontálních laloků a parieto-okcipitálních oblastí.

Závěr. Oproti testu verbální fluence byla nalezena výraznější aktivace v pravém frontálním laloku.

Klíčová slova: fMRI, kavernom, verbální fluence, vizuální pracovní paměť.

SUMMARY

Ibrahim I., Tintěra J. fMRI in visual working memory and verbal fluency

Aim. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) was used to map active areas of the brain during visual working memory processing in a group of 8 healthy volunteers and two patients - one patient with a cavernoma in the right auditory cortex and one patient with dysplasia in the right frontal lobes.

Method. The process of memorizing projected playing cards was used to stimulate visual working memory (VWM) areas. In order to compare visual WM activation with speech related areas, we used the verbal fluency test.

Results. Functional maps showed bilateral activation in the frontal lobes and in the parietal-occipital lobes.

Conclusion. In comparison with verbal fluency (VF) test significant activations was found in the right frontal lobe.

Key words: fMRI, cavernoma, verbal fluency, visual working memory.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět