Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 308 -313

Léčebná embolizace nádorů hlavy: komplikace a kontraverze

Therapeutic embolization of cranial tumours: complications and controversies

Antonín Krajina1, Jiří Náhlovský2, Miroslav Lojík1, Svatopluk Řehák2
1Radiologická klinika LF a FN, Hradec Králové
2Neurochirurgická klinika LF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Krajina A, Náhlovský J, Lojík M, Řehák S. Léčebná embolizace nádorů hlavy: komplikace a kontraverze

Článek shrnuje literární přehled o embolizační léčbě nádorů hlavy a krku pro klinickou praxi. Chirurgická léčba hypervaskularizovaných nádorů hlavy, krku a mozku může být během operace spojena s velkými krevními ztrátami. Předoperační embolizace vybraných hypervaskularizovaných nádorů je v literatuře uváděna jako metoda, která krevní ztráty během operace snižuje. Tato technika spočívá v superselektivní katetrizaci přívodných tepen a v infuzi embolizačních částic nebo tekutých embolizačních látek (akrylátové lepidlo nebo etanol) tak, aby bylo vyplněno řečiště nádoru ve snaze navodit devaskularizaci, eventuálně nekrózu nádoru. Předoperační emboloterapie u vaskularizovaných nádorů je rozšířenou metodou; je však kontraverzní s ohledem na možnost komplikací a celkový zisk pro úspěšnou léčbu.

Klíčová slova: embolizace, juvenilní angiofibrom, meningeom, nádory hlavy a krku, paragangliom.

SUMMARY

Krajina A, Náhlovský J, Lojík M, Řehák S. Therapeutic embolization of cranial tumours: complications and controversies

This is a review article on endovascular embolization of head, neck and brain tumors with the aim of helping the clinical management of these lesions. These hypervascular tumours can be associated with significant blood loss during surgery. Pre-operative embolization of these lesions has been proposed as a method of reducing the intra-operative blood loss.This technique involves the supraselective catheterisation of the feeding arteries of the tumour bed, followed by infusion of embolic particles or liquid agents (acrylic glue or ethanol) to obliterate the tumour bed with the aim of inducing devascularization, and eventually necrosis. Pre-operative embolotherapy for vascular tumours is well-established method, although controversial in terms of its risk-benefit ratio.

Key words: embolization, juvenile angiofibroma, meningioma, head and neck tumors, paraganglioma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět