Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(3): 314 -320

18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů

18F-FDG-PET/CT of orofacial tumors

Eva Ferdova1,2, Jiří Ferda1,2, Petr Schmiedhuber1,2, Jan Záhlava1, Jiří Walter3, Petr Mukenšnabl4, Alena Skálová4, Ondřej Daum4
1Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň-Lochotín
2Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
3Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň
4Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdova E, Ferda J, Schmiedhuber P, Záhlava J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová A, Daum 0. 18F-FDG-PET/CT orofaciálních nádorů

Cíl. Staging orofaciálních nádorů je jednou z nejobtížnějších úloh zobrazovacích metod díky komplikované anatomi i oblastí hlavy a krku a také díky problémům s odlišením reaktivně zvětšených a metastaticky postižených uzlin na krku. Více než 90% maligních nádorů hlavy a krku jsou dlaždicobuněčné karcinomy s vysokou úrovní oxidativní glykolýzy, a tak se hodnocení jejich metabolické aktivity pomocí 18F-FDG stává jednou z nejefektivnějších indikací PET/CT.

Metoda. Vyšetření jsou prováděna po intravenózní aplikaci 18F-FDG. Během hodinové akumulace radiofarmaka nesmí vyšetřovaný mluvit a pít, aby se 18F-FDG neakumulovala arteficiálně ve svalech, a tak se minimalizovalo riziko falešně pozitivních nálezů. Akvizice PET s vysokým rozlišením je následována submilimetrovou izotopickou akvizicí dat CT po intravenózní aplikaci jódové kontrastní látky. Zobrazení hlavy s krkem a zobrazení trupu jsou pro zachování optimální kvality prováděna odděleně.

Výsledky. Mezi 1750 následujícími vyšetřeními PET/CT bylo provedeno 105 vyšetření nádorů hlavy a krku u 87 osob. Poměr mezi primárním stagingem a restagingem byl 3:7. Nejčastějšími indikacemi byl karcinom jazyka (19x) a karcinom slinných žláz (19x). Nález 12 případů vzdálených metastáz potvrzuje důležitost celotělového zobrazení PET/CT v této indikaci.

Klíčová slova: CT, nádory hlavy a krku, 18F-FDG, PET/CT.

SUMMARY

Ferdova E, Ferda J, Schmiedhuber P, Záhlava J, Walter J, Mukenšnabl P, Skálová A, Daum 0. 18F-FDG-PET/CT of orofacial tumors

Aim. Staging of head and neck tumours is one of most difficult tasks in imaging techniques, due to the very complicated head and neck anatomy and serious problems with the differentiation of reactive enlarged lymph nodes and lymph nodes involved with metastases. Since more than 90% of all malignant tumours of the head and neck are squamous-cell carcinomas with high levels of oxidative glycolysis, an evaluation of their metabolic activity using 18F-FDG is one of most effective indications for PET/CT.

Methods. The examination is performed after intravenous application of the 18F-FDG and its accumulation for one hour. Drinking and speaking is restricted during this accumulation to prevent artificial muscle 18F-FDG uptake and to minimize false positive findings. In our hospital, high resolution PET is followed by the sub-milimeter isotropic acquisition of CT data after intravenous application of an iodinated contrast material. The acquisitions of head and neck region and trunk are performed separately to obtain optimal resolution in both regions.

Results. A 105 examinations of the head and neck tumours were performed on 87 patients in a group of 1,750 consecutive PET/CT examinations, and neck tumour examinations. The ratio between primary staging and restag-ing was 3:7. The most frequent indications were carcinomas of the tongue (19 examinations) and carcinomas of the salivary glands (19 examinations). Our 12 findings of distant metastases confirmed the importance of the use of whole body PET/CT in this indication.

Key words: CT, head and neck tumors, 18F-FDG, PET/CT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět