Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(3): 327 -334

Postavení metod miniinvazivní terapie u pacientů s hematoonkologickým postižením páteře

Position of the miniinvasive therapy in patients with hematooncological involvement of the vertebral column

Pavel Ryška1, Václav Málek2, Karel Odrážka3, Leoš Ungermann1, Vladimír Maissnar4, Kurt Maltoven4, Ondřej Renc1, Antonín Michl1
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
4Oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Ryška P, Málek V, Odrážka K, Ungermann L, Maissnar V, Kaltofen K, Renc O, Michl A. Postavení metod miniinvazivní terapie u pacientů s hematoonkologickým postižením páteře

Skeletální metastázy jsou častým problémem provázejícím pacienty se zhoubným nádorem, kdy nejčastějším místem výskytu je páteř. Standardní léčebnou metodu představuje využití kombinovaných přístupů. Mezi hlavní léčebné metody patří radioterapie, chirurgická léčba, chemoterapie a imunoterapie. Při bolestivých metastatických procesech je maximálně využívána radioterapie, jejíž analgetický efekt však nastupuje relativně pomalu, s maximálním rozvojem účinku za 12-20 týdnů. Dalším důležitým faktorem pro volbu kombinace metod je to, že u 20-30 % pacientů není analgetický efekt radioterapie dostatečný. Pro tyto nemocné se otevírají nové možnosti v podobě využití miniinvazivních technik, mezi které patří: perkutánní vertebroplastika (PV), perkutánní kyfoplastika (KP), etanolová ablace a radiofrekvenční ablace. Tento souhrnný článek se zabývá postavením jednotlivých metod u pacientů s hematoonkologickým onemocněním páteře, indikacemi, kontra-indikacemi, technikou výkonu a komplikacemi jednotlivých zákroků. V článku jsou shrnuty i vlastní poznatky autorů s jednotlivými metodami a jejich doporučení stran techniky zákroků a prevence komplikací.

Klíčová slova: etanolová ablace, kyfoplastika, onkologické onemocnění páteře, radiofrekvenční ablace, skeletální metastázy, vertebroplastika.

SUMMARY

Ryška P, Málek V, Odrážka K, Ungermann L, Maissnar V, Kaltofen K, Renc O, Michl A. Position of the miniinvasive therapy in patients with hematooncological involvement of the vertebral column

Skeletal metastases are a common finding in patients with malignant tumors. Their most frequent location is the spine. Standard therapy is based on combined approach. Radiotherapy, surgical therapy, chemotherapy and imunotherapy are the basic methods of treatment. Radiotherapy is used preferentially in painful metastatic processes, but its analgetic effect starts relatively slowly, with maximum effect after 12-20 weeks. Another important factor for choice of combined treatment is the fact, that in 20-30% of patients the analgetic effect of radiotherapy is not sufficient. For these patients, new possibilities using miniinvasive techniques are present - percutaneous vertebroplasty (PV), percutaneous kyphoplasty (KP), ethanol ablation and radiofrequency ablation. This article focuses on the role of these methods in the treatment of patients with hematooncologic disease of the spine, on indications, contraindications, procedure techniqe and complications of these procedures. In the article is also summarised authors own experience with these methods and their reccomendations about procedure technique and complication prevention.

Key words: ethanol ablativ, kyphoplasty, oncological vertebral disease, radiofrequency ablation, skeletal metastases, vertebroplasty.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět