Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2007;61(3): 339

Termín "Enhancement"

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
vedoucí oddělení MR, Radio diagnostická klinika 1. LF a VFN, Praha

Je jistě zřejmé, že se nejedná o termín českého původu, avšak za 30 roků sporů, zdali je vhodný, nebo nikoliv, se stal zcela běžným a obecně užívaným. "Enhancement" je výraz jednoznačný, jedním slovem vyjadřuje změnu, kterou se autoři upozorňující na jeho ?nevhodnost" pro užívaní v českém jazyce, snaží nahradit opisem (jedno slovo nahradí celou větou), nebo výběrem několika dalších termínů, u kterých se snaží určit, které jsou více a které méně vhodné. Dle mého názoru tento postup přinese jen zhoršení orientace v odborné literatuře.

Trochu mě zaráží skutečnost, že sami autoři se nevypořádali podobným způsobem s termínem CT, u kterého myslím bylo zcela jasně dohodnuto, že se bude užívat názvu výpočetní tomografie a monografie nesou název například "Akutní CT mozku" a ne "Akutní výpočetní tomografie mozku", nebo "CT trávicí trubice" atd. Autorům rozumím a zcela s nimi souhlasím, termín CT "zdomácněl" pro odbornou i laickou veřejnost a žádné nařízení to nezmění. Stejně bych ale postupoval i u termínu "enhancement".

Naším cílem je se i přiblížit světu, každý z nás čte množství zahraniční literatury a stejně tak i v mezinárodních databázích si autoři, nehovořící českým jazykem, mohou vyhledat naše články (anglický souhrn), kde právě mezinárodně užívané termíny umožní základní orientaci v dané publikaci, a to je i jedním z cílů každého časopisu. Je třeba si uvědomit, co sami užíváme při popisu snímků, při vizitách, přednáškách, jestli opravdu dbáme na striktní překlady všeobecně používaných termínů (enhancement, scan, spin echo, gradient, CT), které sami čteme v anglosaské literatuře (která jistě vévodí v publikacích o zobrazovacích metodách). Alespoň za sebe mohu říci, že na našem pracovišti jsou tyto termíny již ustálené. Možná bude lepší stále nehledat dokonalý český termín, když už jeden takový, i když "cizí", máme. Kdyby stejně uvažovali lingvisté v době obrození, tak dnes říkáme pianu "klapkobřinkot" a kapesníku "kapsonosoutřoplena".


Zpět