Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2007;61(3): 339

Nejčastější chyby vyskytující se v textu psaném na počítači

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Je mnohdy udivující, kolik chyb se vyskytuje v textech psaných na počítači. Většina z nás používá textový editor Microsoft Word, který upozorňuje na překlepy, v anglické verzi i na další gramatické chyby. Následující přehled ale není o chybách gramatických, nýbrž o daleko častějších chybách "editorských". Celou situaci nádherně shrnul při jedné z diskuzí o této problematice doc. Peregrin, když pravil: "Jsou lidé, kteří, když začnou psát článek, zapomínají, že na začátku věty se píše velké písmeno a na konci věty tečka." A já přidávám: "A za tou tečkou mezera."

Jaké jsou (podle mé zkušenosti) nejčastější "editorské" chyby:

Chybějící mezery: Interpunkční znaménka (,.;:?!) se píší těsně za slovo, za nimi je vždy mezera. I za tečkou ve zkratkách je vždy mezera (J. A. Komenský, s. r. o.). Také matematické značky (+, -, = apod.) se píší s mezerami.

Přebývající mezery mezi slovy: V textu pro účely publikace to nebývá problém, protože většina profesionálních editorských programů přebytečné mezery odstraní při převodu dat z textového editoru. Přebývající mezery proto "jenom" špatně vypadají na vytištěném textu. Uvozovky se píší bez mezer těsně ke slovu: "uvozovky".

Rozdílné znaky proti psaní na stroji: Číslovka 0 (nula) a velké písmeno O jsou dva rozdílné znaky (ve většině typů písem i jinak vypadají), stejně tak se místo čísla 1 nepíše malé 1.

Závorky: Většinou se používají oblé závorky; jako závorka se rozhodně nepoužívá lomítko - (takto ano), /takto ne/. Pozor na mezery - závorky se píší bez mezer těsně ke slovu: (závorka). Tečka se píše za konec závorky (bez mezery), pokud je v závorce pouze část věty. Pokud je v závorce celá věta nebo více vět, píše se tečka před konec závorky (bez mezer). Příklad: Na radiologii se pracuje (pořád). (Na radiologii se pořád pracuje.)

Procenta: V češtině má rozdílný význam, jestliže se udělá nebo neudělá mezera mezi číslovkou a znakem %. 15 % znamená patnáct procent, 15% znamená patnáctiprocentní (má to logiku, všimněte si, že je rozdíl i v tom, když se číslovka vypíše). (Pozor na angličtinu - tam se v obou významech 15% píše vždy bez mezery.)

Stejně tak 15 cm znamená patnáct centimetrů, zatímco 15cm patnácticentimetrový.

Věk: Správně se píše 7letý; špatně je 7mi lety, 7miletý, 7-mile-tý apod. (I zde to má logiku, když se číslovka vypíše, je to nejblíže - sedmiletý.)

Pomlčky: Je typografický rozdíl mezi spojovníkem (krátký, bez mezer: bude-li, Hodinová-Spurná, česko-anglický) a pomlčkou (dlouhá, s mezerami slovo - slovo). Pomlčka bez mezer se píše u číselných rozmezí (1939-1945, 29.-30. ledna, 15-30 cm). Pomlčka není standardně na počítačové klávesnici. Je možné ji zapsat pomocí sekvence Alt 0150 (čísla je nutné psát na numerické klávesnici vpravo).

Zarovnání zleva odsazeného textu: Pokud má být text odsazený od levého okraje, je na počítači nejlepší nastavit na zvolenou pozici levý okraj textu, většinou splní stejnou službu tabulátor (obojí lze nastavit na liště nahoře), ale neměly by se používat mezery. Pomocí nich totiž zarovnání není přesné, což bývá někdy značně patrné.

Vytvořeno s využitím materiálů Vydavatelství UP v Olomouci http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/vydavatelstvi-up/pro-autory/jak-pripravit-text/. Za pomoc a korekturu děkuji RNDr. Anně Petříkové, redaktorce tohoto vydavatelství.


Zpět