Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(4): 351 -363

Celotělové vyšetření magnetickou rezonancí

Whole body magnetic resonance imaging

Boris Kreuzberg1, Jiří Ferda1,2
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Kreuzberg B, Ferda J. Celotělové vyšetření magnetickou rezonancí

Využití celotělového MR vyšetření v rutinní klinické praxi je umožněno konceptem celotělové maticové cívky. Mnohoelementové celotělové cívky lze využít pro paralelní akviziční techniky, vyšetření celého těla je pak proveditelné v reálném čase zobrazením s vysokým prostorovým a tkáňovým rozlišením. Přehledné sdělení se věnuje celotělovému MR vyšetření v diagnostických indikacích u onemocnění s mnoho četným postižení skeletu, u detekce primárních nádorů při metastatické generalizaci neznámého původu, zmíněno využití ve stagingu nádorových onemocnění známého původu a také při systémových onemocněních cévního systému. Je uveden diagnostický algoritmus s používanými zobrazovacími sekvencemi a jejich specifické využití při jednotlivých typech celotělového zobrazení včetně využití kombinovaných zobrazení s difuzně váženými zobrazeními. Je diskutována diagnostická přesnost metody ve srovnání s jinými, dnes již klasickými metodami (konvenční radiologie, scintigrafie skeletu) i hybridním zobrazením PET/CT. Nespornou výhodou celotělového vyšetření magnetickou rezonancí je kromě relativní vysoké přesnosti i nulová radiační zátěž. Dosažení možnosti celotělového vyšetření pomocí magnetické rezonance je určitým mezníkem ve vývoji této metody. Lze očekávat další vývoj techniky metody i jejího budoucího využití.

Klíčová slova: celotělové vyšetření magnetickou rezonancí, celotělové zobrazení, magnetická rezonance, nádory neznámého původu.

SUMMARY

Kreuzberg B, Ferda J. Whole body magnetic resonance imaging

Whole body MR imaging was enabled due to the introduction of parallel acquisition techniques, fast sequences and mainly whole-body matrix coil. Using the multielement phased array body coil and parallel acquisition techniques, the examination is feasible in real time with the excellent quality of the images. This article deals with the whole - body MR imaging of the skeleton, brain and parenchymatous organs. The indications to the examination are mainly oncological at the suspection of malignant tumor spread. The examination brings necessary information for staging of the diseases. The diagnostic algorithm with performed sequences is introduced. There is only marginal remark concerning another form of whole-body MR imaging of cardiovascular system in the article. The diagnostic accuracy of the method in comparison with classical methods (conventional radiography, bone scintigraphy) is being discussed. In the same way the modern, recently used PET/CT is compared with whole body MRI. The diagnostic reliability and results of both methods are discussed. The lack of ionizing radiation load not speaking about relatively high degree of accuracy is undoubtedly the advantages of whole-body MR imaging. The possibility of whole-body imaging by magnetic resonance was the turning point in the development of the method. Further progress of the technique and wider use could be expected.

Key words: whole body MR imaging, whole body imaging, magnetic resonance, tumors of the unknown origin.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět