Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(4): 431 -437

Digitální subtrakční angiografie s gadoliniovými kontrastními látkami a literární přehled

Digital subtraction angiography with gadolinium contrast media and review of literature

Filip Cihlář1, Milouš Derner1, Milan Řehořek1, Vladimír Pavlov1, Josef Smetana2, Martin Sauer2
1Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
2Chirurgická klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
SOUHRN

Cihlář F, Derner M, Řehořek M, Pavlov V, Smetana J, Sauer M. Digitální subtrakční angiografie s gadoliniovými kontrastními látkami a literární přehled

Cíl. Pro intervenčního radiologa tvoří pacienti se závažnou alergoidní reakcí na jódovou kontrastní látku (JKL) nebo s renální insuficiencí problematickou skupinu při plánování diagnostické digitální subtrakční angiografie (DSA) či terapeutické intervence. Jako použitelná alternativní kontrastní látka pro DSA je k dispozici pouze oxid uhličitý (CO2) a gadoliniové kontrastní látky (GdKL). Cílem je zhodnotit použití GdKL jako alternativní kontrastní látky při DSA u pacientů se závažnou alergoidní reakcí na JKL nebo s renální insuficiencí.

Metoda. Prezentujeme dva pacienty se závažnou alergoidní reakcí na JKL, u nichž byla GdKL použita k diagnostické a terapeutické DSA. Na základě vlastních a literárních zkušeností diskutujeme výhody a nevýhody použití GdKL při DSA.

Výsledky. Pro diagnostické a terapeutické výkony lze získat obraz s dostatečnou kvalitou při DSA s gadoliniovými cheláty. Bezpečnost GdKL při intravenózní aplikaci je vysoká. Intraarteriální aplikace GdKL v dávce nepřesahující 0,3-0,4 mmol/kg je velmi dobře tolerována. Několik studií poukázalo na nefrotoxicitu GdKL u pacientů s renální insuficiencí při použití dávek přesahujících 0,3 mmol/kg. Dle současných poznatků při DSA u pacientů s renální insuficiencí není prokázáno snížení výskytu kontrastní nefropatie u dávky GdKL pod 0,3 mmol/kg ve srovnání s ekviatenuační dávkou JKL.

Závěr. GdKL jsou použitelnou alternativou pro pacienty se závažnou alergoidní reakcí na JKL. Podle našeho názoru je použití GdKL při DSA u pacientů s renální insuficiencí diskutabilní.

Klíčová slova: digitální subtrakční angiografie, kontrastní látky, gadolinium.

SUMMARY

Cihlář F, Derner M, Řehořek M, Pavlov V, Smetana J, Sauer M. Digital subtraction angiography with gadolinium contrast media and review of literature

Aim. Patients with a history of severe allergic reaction to iodinated contrast media or a history of renal insufficiency present serious dilemma to the interventional radiologist when diagnostic angiographic or interventional procedures are planned. Of the contrast media investigated to date, only carbon dioxide (CO2) and gadolinium chelates have been shown to be viable alternatives for digital subtraction angiography (DSA) examinations. The aim of this report was to evaluate gadolinium contrast media as an alternative contrast agents for DSA in patients with a history of severe allergic reaction to iodinated contrast media or a history of renal insuficiency.

Method. In the present report, gadolinium was used as the contrast agent for diagnostic and interventional DSA in two patients with severe allergic reaction to iodinated contrast media. A literature review was performed and the advantages and drawbacks were discussed.

Results. DSA with a gadolinium chelate as contrast medium can provide image of suitable quality for diagnosis and intervention. The overall safety profile of gadolinium contrast agents is excellent in intravenous application. Gadolinium-based contrast media are well tolerated in patiens when administered intraarterially in doses of less than 0.3-0.4 mmol/kg. Several studies have reported the nephrotoxic potential of gadolinium-based contrast agents in doses of more than 0.3 mmol/kg in patients with renal insufficiency. To our knowledge, there is no evidence indicating that the use of gadolinium-based contrast agents for DSA instead of iodinated contrast media in equi-attenuating doses, decreases incidence of contrast induced nephropathy in patients with renal insufficiency.

Conclusion. Gadolinium-based contrast media are useful alternative in selected high risk patients with a history of severe allergic reaction to iodinated contrast media. In our opinion the use of gadolinium-based contrast agents for DSA is controversial in patients with renal insufficiency.

Key words: digital subtraction angiography, contrast media, gadolinium.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět