Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 364 -369

Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difúze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti

Whole body MR examination with diffusion weighted imaging in patients with multiple myeloma - first experiences

Marek Mechl, Jiří Neubauer, Pavel Krejčiřík, Jana Sedláková
Radiologická klinika LFMU, Brno-Bohunice
SOUHRN

Mechl M, Neubauer J, Krejčiřík P, Sedláková J. Celotělové vyšetření pomocí magnetické rezonance se zobrazením difúze u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti

Cíl. Shrnout první zkušenosti v celotělovém MR zobrazením včetně difuzně vážených obrazů u nemocných s mnohočetným myelomem, porovnat výsledky zobrazení rentgenovým snímkem a MR vyšetřením a posoudit přínos difuzně vážených obrazů.

Metoda. Od května do října roku 2007 bylo vyšetřeno celkem 30 pacientů celotělovým algoritmem na přístroji Philips Achieva 1,5 T. Jednalo se o 14 žen a 16 mužů ve věku 25-72 let. U 16 z nich s ložiskovými změnami kostní dřeně při postižení myelomem byl podrobněji posuzován přínos rentgenového snímku a MR zobrazení a posléze pak přínos jednotlivých MR sekvencí ? T1, STIR a zobrazení difúze (DWI).

Výsledky. Pomocí MR jsme identifikovali dvojnásobný počet ložiskových změn v kostní dřeni - na rentgenovém snímku 29, pomocí TI i STIR pak 58 ložisek. V oblasti osového skeletu pak byl počet ložiskových změn identifikovaných na TI, STIR i DWI identický - výtěžnost těchto sekvencí je tedy shodná.

Závěr. Využití celotělového MR zobrazení je již v diagnostických algoritmech řady chorob nezpochybnitelné a jeho výtěžnost byla prokázána v řadě studií. Doplnění difuzně vážených obrazů přináší nový pohled na řadu abnormalit a musí být ještě studováno na rozsáhlejších souborech. V naší studii jsme prokázali přínos této sekvence u ložiskových změn kostní dřeně.

Klíčová slova: magnetická rezonance, celotělové zobrazení, zobrazení difúze.

SUMMARY

Mechl M, Neubauer J, Krejčiřík P, Sedláková J. Whole body MR examination with diffusion weighted imaging in patients with multiple myeloma - first experiences

Aim. To summarize first experiences with whole body MRI include diffuse weighted images in patients with multiple myeloma, correlate the results of plain radiogram and MRI and consider the impact of diffuse weighted images (DWI).

Methods. 30 patients were examined since May to October 2007 by the whole body algorithm on Philips Achieva 1.5 T machine. There were 14 woman and 16 men, 25-72 years old. The impact of plain radiogram and MRI - especially T1, STIR and DWI sequences was correlated in 16 patients with the localized multiple myeloma lesions.

Results. MRI detected twice more lytic lesions in comparison with plain radiogram - 58 on either Tl or STIR images, only 29 on the radiogram. On the axial skeleton was the number of the lesions detected same on Tl, STIR or DWI sequence - the value of these sequences is the same.

Conclusion. The usage of whole body MRI is in diagnostic algorithms of many disorders undoubtful and its value was approved in many studies. Addition of DWI imagesyields a new sight to many abnormalities and must be evaluated in large cohorts of patients. In our study, we prove the importance of this sequence in the imaging of bone marrow lesions in patients with multiple myeloma.

Key words: magnetic resonance imaging, whole body imaging, diffusion weighted imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět