Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 370 -379

Levopravá zkratová cirkulace s prvními klinickými příznaky v dospělém věku, hodnocení magnetickou rezonancí pomocí fázového kontrastu

Left-to-right shunt circulation with first clinical symptoms in adulthood, assessment with phase contrast magnetic resonance

Jiří Ferda1, Josef Vymazal2, Michal Šmíd3, Dagmar Slípková4, Jan Baxa1, Ivo Bernát5, Richard Rokyta5, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Radiodiagnostické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha
3Kardiochirurgické oddělení LF UK a FN, Plzeň
4Oddělení nukleární medicíny Bory LFUK a FN,Plzeň
5I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Vymazal J, Šmíd M, Slípková D, Baxa J, Bernát I, Rokyta R, Kreuzberg B. Levopravá zkratová cirkulace s prvními klinickými příznaky v dospělém věku, hodnocení magnetickou rezonancí pomocí fázového kontrastu

Cíl. Zhodnotit možnosti kvantifikace zkratové cirkulace magnetickou rezonancí s fázovým kontrastem.

Metoda. Bylo provedeno celkem 11 vyšetření u nemocných s levopravým zkratem s prvními klinickými projevy vzniklými v dospělosti. Kvantifikace zkratu byla provedena na základě poměru mezi průtokem kmenem plicnice (Qp) a ascendentní aortou (Qs) měřené pomocí gradientní sekvence s měřením toku fázovým kontrastem (PC MRI), v jednom případě byl kvantifikován intrakoronární zkrat mezi pravou a levou věnčitou tepnou. V 9 případech bylo možné nález porovnat změřením zkratu pomocí radiocirkulografie.

Výsledky. U pěti nemocných byl identifikován hemodynamicky významný zkrat s poměrem Qp/Qs > 1,5 pomocí PC MRI i pomocí radiocirkulografie, ostatní zkraty byly shodně označeny jako nevýznamné. U nemocné s intrakoronárním zkratem intrakoronární zkrat z plicnice anomálně odstupující koronární tepnou byl příčinou zátěžové ischémie myokardu levé komory.

Závěr. Metodu fázového kontrastu s přímým měřením průtoku plicnicí a aortou a nepřímou kalkulací zkratu je možné v klinické praxi využít k posouzení recir-kulujícího plicního průtoku. Měření Qp/ Qs fázovým kontrastem při MRI může díky srovnatelným výsledkům plně nahradit radiocirkulografii.

Klíčová slova: levopravý zkrat, fázový kontrast, magnetická rezonance srdce.

SUMMARY

Ferda J, Vymazal J, Šmíd M, Slípková D, Baxa J, Bernát I, Rokyta R, Kreuzberg B. Left-to-right shunt circulation with first clinical symptoms in adulthood, assessment with phase contrast magnetic resonance

Aim. To assess the feasibility of the flow quantification in left-to-right shunts with phase contrast magnetic resonance.

Method. Eleven examinations were performed in patients suffering from the left-to-right shunt with clinical onset of symptoms in adulthood. The shunt flow quantification was based on the ratio between the pulmonary arterial flow (Qp) and ascending aorta flow (Qs) measured with phase contrast magnetic resonance imaging (PC MRI). Intracoronary shunt flow quantification was calculated between the right and left coronary arteries. A comparison with the results of the shunt measurements with radiocirculography was possible in 9 cases.

Results. The hemodynamically important shunt flow was identified in five patients with Qp/Qs > 1.5, both with PC MRI and radiocirculography, the rest of the shunts were assessed as non-significant by both methods. The left ventricle myocardial ischemia was caused by significant intracoronary shunt in one patient with anomalous pulmonary origin of the coronary artery.

Conclusion. PC MRI, as a direct measurement technique of the pulmonary and aortic blood flow, and the indirect calculation of the recirculated pulmonary flow, are valuable clinical tools in assessment of the left-to-right shunts. Due to their comparable results, the Qp/Qs PC MRI can completely substitute radiocirculography.

Key words: left-to-right shunt, phase contrast, cardiac magnetic resonance.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět