Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 380 -386

Hodnocení koronárního kalciového skóre u hemodialyzovaných pacientů

Calcium scoring in haemodialysed patients

Kristýna Ohlídalová1, Jan Mareš2, Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Jan Baxa1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň-Lochotín
1Interní klinika FN, Plzeň-Lochotín
SOUHRN

Ohlídalová K, Mareš J, Ferda J, Mírka H, Baxa J. Hodnocení koronárního kalciového skóre u hemodialyzovaných pacientů

Cíl. Vyšetřit kalciové skóre v souboru pacientů s chronickým renálním selháním řešeným hemodialýzou. Kalciové skóre (CAS) hraje důležitou roli v hodnocení kalcifikací na srdečních tepnách. Výsledkem kalciového skóre je Agatstonovo skóre, což je nezávislý faktor hodnotící riziko kardiovaskulární příhody.

Metoda. Naše prospektivní studie zahrnovala 72 hemodialyzovaných pacientů. Všem pacientům jsme vyšetřili kostní denzitu (BMD) a kalciové skóre. Získané výsledky Z-skóre byly srovnány s hladinami intaktního parathormonu (iPTH), vápníku (Ca), fosforu (P), kalciumfosfátového součinu (CaxP), dále s délkou hemodialýzy, podáváním vitaminu D a přítomností diabetes mellitus. Vyšetření bylo zopakováno po roce a výsledky srovnány.

Výsledky. Zjistili jsme statisticky významnou souvislost mezi velmi zvýšeným CAS (velmi vysoké riziko kardiovasulární příhody) a zvýšenou hladinou fosforu (p = 0,01) a zvýšeným kalciumfosfátovým součinem (0,004). Dále jsme prokázali enormní nárůst CAS během jednoho roku (p = 0,0001).

Závěr. Pacienti s chronickým renálním selháním a poruchou kalcium-fosfátového metabolizmu jsou ohroženi vznikem ektopických kalcifikací. Kalciové skóre je nezávislým faktorem hodnotícím riziko kardiovaskulární příhody.

Klíčová slova: kalciové skóre - hemodialýza - chronické renální selhání.

SUMMARY

Ohlídalová K, Mareš J, Ferda J, Mírka H, Baxa J. Calcium scoring in haemodialysed patients

Aim. To perform calcium scoring (CAS) in a group of patients with chronic renal failure treated by hemodialysis. CAS is playing an important role in screening for coronary artery calcification. The result of CAS is Agatston score, an independent factor for increased cardiovascular mortality rate.

Method. Our study was performed in a group of 72 hemodialysis patients. All patients underwent computed tomography examination of the bone mineral density and calcium scoring. Detected values of Z-score and CAS were correlated with levels of intact parathormone (iPTH), calcium (Ca), phosphorus (P), calciumphosphorus product (CaxP), duration of hemodialysis, vitamin D treatment and history of diabetes mellitus. The tests were repeated after one year and the results were compared.

Results. Correlation between increased CAS (very high risk of cardiovascular mortality) and increased levels of phosphorus (p = 0.01) and increased calciumphosphorus product (p = 0.004) was statistically significant. There was a significant increase of CAS within one year (p = 0.0001).

Conclusion. Patients with chronic renal failure and disorders of calcium-phosphate metabolism are threatened by ectopic calcification deposits. Calcium scoring is an independent factor for assessment of increased cardiovascular mortality rate.

Key words: calcium scoring - haemodialysis - chronic renal failure.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět