Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 387 -391

Možnosti HRCT v diagnostice plicní formy chronické reakce štěpu proti hostiteli

Potential of HRCT in dagnostics of pulmonary form of H chronic graft-versus-host disease

Hynek Mírka1, Jiří Ferda1, Kristýna Ohlídalová1, Pavel Jindra2, Michal Karas2, Daniel Lysák2, Samuel Vokurka1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Hematoonkologické oddělení FN, Plzeň
SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Jindra P, Karas M, Lysák D, Vokurka S. Možnosti HRCT v diagnostice plicní formy chronické reakce štěpu proti hostiteli

Cíl. Zhodnocení možností výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností v diagnostice plicní formy chronické reakce štěpu proti hostiteli u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk.

Metoda. V období leden 2000 až září 2007 jsme vyšetřili 16 nemocných (8 žen, 8 mužů, průměrný věk 46,6 let) po alogenní transplantaci kostní dřeně s potvrzenou chronickou reakcí štěpu proti hostiteli. Ve všech případech byly provedeny inspirační i exspirační skeny Ve 13 případech bylo před CT zhotoveno rentgenové vyšetření plic.

Výsledky. Nejčastějším nálezem byl obraz mozaikové perfuze s air-trappingem na exspiračních skenech (9 případů - 56,3 %). Změny ve stěně bronchů byly nalezeny u 7 nemocných (5 případů zesílení stěny - 31,3%, 2 případy bronchiektazií - 12,5%). U třech nemocných (18,7%) byly zjištěny centrilobulárně a peribronchiálně uložené intersticiální změny. V jednom případě (6,2 %) byla prokázána plicní fibróza. V některých případech se nálezy kombinovaly.

Závěr. Obraz mozaikové perfuze s air-trappingem, který je nejčastějším projevem plicní formy chronické reakce štěpu proti hostiteli, je možno považovat za relativně specifický. Ostatní zjištěné změny jsou nespecifické. Za průkazné je lze považovat jedině v případě, kdy je potvrzena jejich souvislost s transplantací krvetvorných buněk a není podezření na jiný (nejčastěji infekční) původ. Provedení exspiračních skenů je nutné i v případě negativních nálezů v inspiriu.

Klíčová slova: výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností, plíce, transplantace krvetvorných buněk, reakce štěpu proti hostiteli, obliterující bronchiolitida.

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Jindra P, Karas M, Lysák D, Vokurka S. Potential of HRCT in dagnostics of pulmonary form of chronic graft-versus-host disease

Aim. To evaluate contribution of HRCT in diagnostics of pulmonary form of chronic graft-versus-host disease (GVHD).

Method. 16 HRCT examinations were performed in patients after hematopoietic stem cell transplantation with confirmed pulmonary form of chronic graft-versus-host disease over a period of 7,5 years (January 2000 - September 2007). Inspiratory and exspira-tory scans were obtained in all of them. X-ray examination was performed in 13 cases.

Results. The mosaic perfusion with air-trapping on exspiratory scans (9 cases - 56.3%) was the most frequent finding. Bronchial wall alteration was detected in 7 patients (5 cases of bronchial wall thickening - 31.3 % and 2 cases of bronchiectases - 12.5%). In 3 patients (18.7%), centrilo-bular and peribronchovascular interstitial changes were detected. Intersticial fibrosis was developed only in one patient (6.5 %). Some findings were combined.

Conclusion. Mosaic perfusion with air trapping might be considered as relatively specific finding in group of patients with chronic GVHD. Other findings are non-specific. As a sign of chronic graft-versus-host disease should be considered only if there is confirmed an association with transplantation. Exspiratory scans are necessary in this indication.

Key words: high-resolution computed tomography (HRCT), lungs, blood stem cell transplantation, graft-versus-host disease, bronchiolitis obliterans.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět