Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(4): 409 -420

Multidetektorová CT-angiografie krkavic

Multi-detector-row CT-angiography of the carotids

Jiří Ferda, Milan Novák, Hynek Mírka
Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Novák M, Mírka H. Multidetek-torová CT-angiografie krkavic

Paralelně s neinvazivním zobrazováním ka-rotid dopplerovskou ultrasonografií, vyvíjí se od poloviny 90. let 20. století CT angiografie. Ačkoliv rozlišení v ose Z zůstávalo v prvních letech jen 2 až 3 mm, senzitivita i specificita dosáhla suficientních hodnot pro detekci stenóz karotické bifurkace.

V průběhu zavádění multidetektorových systémů umožňujících zobrazení se submilimetrovým izotropickýcm rozlišením výrazně vzrostla kvalita zobrazení v oblasti karotické bifurkace a také se zvětšil anatomický rozsah skenovatelný v otimální kvalitě. Hodnocení, zahrnující v sobě i detekci rizikových měkkých plátů, odstupů tepen z oblouku aorty, vertebrálních tepen, krkavic v karotickém kanále i intrakraniálních tepen jsou v současné době integrální součástí posuzování CT angiografie krkavic.

V současnosti se stávají dalšími zdokonaleními v pohledu na onemocnění tepen krku a hlavy možnosti posouzení objemu protékající krve v mozku z dat CT-angiografie nebo aplikace skenování duální energií.

Klíčová slova: CT-angiografie, krkavice, MDCT

SUMMARY

Ferda J, Novák M, Mírka H. Multi-detector-row CT-angiography of the carotids

Parallel to the noinvasive imaging of the carotic arteries with doppler-ultrasound, CT-angiography of the carotids is developing since early nineties of the twenties century. Although the Z-axis resolution remained only 2 to 3 mm in the early years, the sensitivity and specificity reached sufficient values in detection carotic bifurcation stenoses. During introduction of the mul-tidetector-row systems with enabled sub-milimeter isotropic resolution increased rapidly the image quality in the carotic bifurcation and also increased the optimum quality scanable range. The assessments, including soft-plaque-in-risk detection, the aortic arch branches, vertebral arteries and carotic arteries in carotic channel and arteries forming circle of Willis are an integrall part of the carotic CT-angiography evaluation. Further improvements of cervical arteries imaging as detectability of the blood volume perfusion deficits calculated from CT-angiography data sets or dual-energy scannig introducing the more complex diagnostic view in diseases of the cervical arteries are discussed.

Key words: CT-angiography, carotid artery, MDCT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět