Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(4): 427 -430

May-Thurnerův syndrom v dětském věku

May-Thurner syndrome in childhood

Michaela Vávrová1, Václav Procházka1, Daniel Czerný1, Tomáš Jonszta21, Tamara Lhoťanová1
1RDG ústav oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie FN, Ostrava-Poruba
21Krevní centrum FN, Ostrava-Poruba
SOUHRN

Vávrová M, Procházka V, Czerný D, Jonszta T, Lhoťanová T. May-Thurnerův syndrom v dětském věku

Výskyt ileofemorální trombózy v dětském věku je vzácný. Autoři ve svém sdělení prezentují případ, kdy byla tato diagnóza spojena s přítomností vývojové anomálie systému pánevních žil - May-Thurnerova syndromu - charakterizovaného zúžením levostranné společné iliacké žíly v místě křížení s pravostrannou iliackou tepnou. Pacient byl léčen lokální trombolýzou v dávce 0,8mg/h/24 h rt-PA (Actilyse) a implantací samoexpandibilního stentu Wallstent 14 x 100 mm do společné iliacké žíly vlevo. U pacienta byl následně prokázán familiární trombofilní stav s přítomností homozygotní mutace faktoru VLeiden a byl indikován k doživotní antiko agulační léčbě. Neinvazivní dopplerovské vyšetření prokázalo optimální průchodnost hlubokého žilního systému levé dolní končetiny bez reziduální trombózy.

Klíčová slova: ileofemorální trombóza, May-Thurnerův syndrom, Leidenská mutace, lokální trombolýza, implantace stentu.

SUMMARY

Vávrová M, Procházka V, Czerný D, Jonszta T, Lhoťanová T. May-Thurner syndrome in childhood

The occurence of deep ileofemoral thrombosis in children is rare. The authors present a case where aberration of the pelvic vein known as - May-Thurner syndrome become complicated with the deep ileofemoral thrombosis. May-Thurner syndrome is caused by left common iliac vein compression by the overlying right common iliac artery. The patient was treated with local administration of plasminogen activator in the dose of 0,8 mg/h/24 h and selfexpanding stent was placed into the left common iliac vein. Familial thrombophilia was discovered with the presence of factor V gene mutation - Leiden. Longlife anti-coagulation therapy was recommended. Ultrasound follow-up confirmed patency of the pelvic veins without residual thrombosis.

Key words: ileofemoral thrombosis, May-Thurner syndrome, Leiden mutation, thrombolytic treatment, stent implantation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět