Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(4): 442 -447

Detekce sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu: aplikace radiofarmaka peritumorózně, subdermálně nebo kombinovaně?

Sentinel lymph node detection in breast cancer: peritumorous, subdermal, or combined application of radiopharmaceuticals?

Pavel Koranda1, Ivan Švach2, Nora Zlámalová2, Petr Beneš3, Milan Dočkal1, Milan Kamínek1, Miroslav Mysliveček1
1Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc
2I. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
3Onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc
SOUHRN

Koranda P, Švach I, Zlámalová N, Beneš P, Dočkal M, Kamínek M, Mysliveček M. Detekce sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu: aplikace radiofar-maka peritumorózně, subdermálně nebo kombinovaně?

Scintigraficky bylo vyšetřeno 34 pacientek (pac.) s karcinomem prsu po peritumorózní a následně i subdermální aplikaci 99nTc-na-nokoloidu. Po peritumorózní injekci byly sentinelové lymfatické uzliny (SLU) zobrazeny u 32 z 34 nemocných (axilární SLU u 32 pac, SLU ve vnitřním mamárním řetězci u 3 pac). Subdermální aplikace vedla k zobrazení dalších axilárních lymfatických uzlin u 10 z 32 pac. se zobrazením SLU po peritumorózní aplikaci. U 2 pac. byly SLU detekovány pouze pomocí subdermální injekce. Peritumorózní injekce nanokoloidů zobrazuje autentické SLU s lokalizací i mimo zvyklou axilární oblast, SLU zobrazuje dostatečně u většiny pacientek. Peritumorózní a subdermální aplikace nanokoloidů může vést u některých nemocných k zobrazení odlišných lymfatických cest. Subdermální aplikaci radiofarmaka je třeba použít především v případech, kdy chybějící nebo velmi chabá akumulace radiofarmaka v SLU neumožňuje provést radionavigovanou biopsii SLU.

Klíčová slova: sentinelové lymfatické uzliny, karcinom prsu, scintigrafie, aplikace radiofarmaka.

SUMMARY

Koranda P, Švach I, Zlámalová N, Beneš P, Dočkal M, Kamínek M, Mysliveček M. Sentinel lymph node detection in breast cancer: peritumoral, subdermal, or combined application of radiopharmaceutical?

Thirty four patients (pts.) with breast carcinoma underwent sentinel lymph node (SLN) scintigraphy In all pts. peritumoral and sub-dermal administrations of 99nTc-nanocolloid were performed separately. The SLNs were displayed in the 32/34 pts. (internal mammary SLNs in 3 pts.) just after peritumoral injections (inj.). Additional subdermal inj. led to imaging of further axillary lymph nodes in 10 pts., but no internal mammary SLNs were detected. In 2 pts. the SLNs were detected using a subdermal inj. only. It can be concluded that peritumoral inj. of nanocol-loids enabled to image SLNs in the majority of the pts. Peritumoral and subdermal administrations of nanocolloids revealed in some pts. different lymphatic pathways. Subdermal inj. should be used in pts. when accumulation of the radiopharmaceutical in SLNs after peritumoral inj. is insufficient for subsequent radioguided SLN biopsy. Simultaneous peritumoral and subdermal inj. of radiopharmaceutical should be applied in case of impossibility to use more time-consuming method with separately performed peritumoral and subdermal administrations.

Key words: sentinel lymph node, breast cancer, scintigraphy, radiopharmaceutical administration.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět