Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2008;62(1): 9

Editorial

Editorial


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nejprve dovolte, abych se ohlédl za 61. ročníkem časopisu Česká radiologie. Je tomu právě rok, kdy se dostalo první číslo České radiologie v novém hávu do rukou všech členů Radiologické společnosti ČLS JER Se změnou redakčního týmu došlo, doufám, k pozitivním změnám v grafické úpravě a kvalitě tisku na časopis se posunul na úroveň předních světových lékařských časopisů. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na realizaci 61. ročníku České radiologie podíleli - kolegům z výkonné redakční rady docentům Janu Žižkovi, Martinu Kócherovi, Josefu Vymazalovi a Marku Mechlovi, dále dr. Luboši Houdkovi a celému kolektivu spolupracovníků z redakce Galénu. Nejvýznamněji se však na životě časopisu podíleli všichni, kteří se rozhodli zaslat příspěvky. Ne všichni kolegové však byli potěšeni přijetím svého článku. Vzhledem k přechodu na novou formální stránku rukopisů byly obecně tolerovány formální úpravy dle starších pokynů. Důvody k odmítnutí práce byly pouze faktické nedostatky a nedoporučení článku k přijetí minimálně jedním z recenzentů. V roce 2007 bylo zasláno 68 odborných příspěvků, přijato bylo 61 prací, otištěno bylo 57 odborných článků. Sedm článků bylo zamítnuto, podíl vrácených rukopisů dosáhl tedy přibližně 10 %. Ve srov- nání se světovými časopisy jde zatím o malé procento. Je dobré, že se kromě osvědčených jednotlivců či kolektivů objevují mezi autory i zcela nová jména. Poděkovat bych chtěl i všem firmám, které reklamou umožnily vydávání časopisu v současné grafické podobě.

Od jara minulého roku je také na internetu prezentována elektronická verze časopisu. Internetová podoba uvolňuje celé články se zpožděním 6 měsíců. V loňském roce se rovněž podařilo navázat spolupráci s European Journal of Radiology. Vedoucí redaktor tohoto časopisu prof Herwig Imhof projevil zájem o publikace anglických verzí některých článků v EJR. V následujícím roce uvidíme, jak obstojí v recenzním řízení. Je potěšující, že náš časopis zaujal zahraniční kolegy.

Díky tomu, že je Česká radiologie dostupná všem kolegům členům společnosti, rozhodl se Výbor RS ČLS JEP přistoupit k tomu, že budou prostřednictvím časopisu rozšiřovány oficiální materiály společnosti. Jistě jste zaregistrovali upoutávky na některé akce, které byly otištěny v minulém ročníku. S informacemi svým členům bude Výbor RS ČLS JEP pokračovat.

doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.


Zpět