Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(1): 23 -33

Horečky nejasného původu, význam hybridního zobrazení 18F-FDG-PET/CT

Fever of unknown origin, a value of hybrid 18F-FDG PET/CT imaging

Eva Ferdova1,2, Jan Záhlava1, Jiří Ferda1,2
1Oddělení Nukleární medicíny LF UK a FN, Plzeň
2Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdova E, Záhlava J, Ferda J. Horečky nejasného původu, význam hybridního zobrazení 18F-FDG-PET/CT

Cíl. Cílem prezentované práce je zhodnotit přínos 18F-FDG-PET/CT u nemocných s horečkou nejasného původu HNP a porovnat nález PET/ CT s výsledky následujících vyšetření.

Metoda. 48 nemocných (24 mužů, 24 žen v průměrném věku 57,6 let s rozpětím 15-89 let) podstoupilo 18F-FDG-PET/CT z důvodu HNP. Všechna vyšetření byla provedena komplexním PET/CT vyšetřovacím protokolem kombinujícím PET s plně diagnostické postkontrastní CT se submilimetrovým prostorovým rozlišením (kromě nemocných s alergií na jód a nemocných s těžkou renální insuficiencí). CT data obsahovala diagnostické obrazy rekonstruované algoritmy pro měkké tkáně i pro HRCT Nález PET/CT byly porovnány s výsledky bioptických, imunologických, mikrobiologických vyšetření a s výsledky případné pitvy.

Výsledky. Příčina HNP byla vysvětlena dle PET/CT nálezu a následujících vyšetření u 44 ze 48 nemocných (92 %); bylo zaznamenáno 18 případů mikrobiální infekce, 9 případů autoimunitního zánětu, 4 případy neinfekčního granulomatózního onemocnění, 9 případů maligního onemocnění a 5 prokázaných poruch imunity. Ve 46 případech byla interpretace PET/CT nálezu správná, v jednom případě byla příčina přehlédnuta, ve druhém případě byla chybně interpretována akumulace radiofarmaka v cévách postižených aterosklerózou jako vaskulitida. Dosaženo bylo senzitivity 97 % (43/44) a specificity 75 % (3/4).

Závěr. 18F-FDG-PET/CT může být významným nástrojem v rozpoznání příčiny horečky nejasného původu.

Klíčová slova: fluorodeoxyglukóza, horečka nejasného původu, PET/CT.

SUMMARY

Ferdova E, Záhlava J, Ferda J. Fever of unknown origin, a value of hybrid 18F-FDG PET/CT imaging

Aim. The aim of the presented work is to evaluate the clinical value of 18F-FDG-PET/CT in patients with fever of unknown origin (FUO) and to compare the detected cause with the results of subsequent examinations.

Method. Forty eight patients, 24 men, 24 women, mean age 57.6 years with range 15-89 years, underwent 18F-FDG-PET/CT due to the fever of unknown origin. All examinations were performed using complex PET/CT protocol combining PET and contrast enhanced CT with sub-millimeter spatial resolution (except for patients with history of iodine hypersensitivity or severe renal impairment). CT images were reconstructed with soft tissue and high-resolution algorithm. PET/CT findings were compared with results of biopsies, immunology, microbiology, or autopsy.

Results. The cause of FUO was explained according to the PET/CT findings and subsequently confirmed in 44 of 48 cases (92 %). There were 18 cases of microbial infections, 9 cases of autoimmune inflammations, 4 cases of non-infectious granulomatous diseases, 8 cases of malignancies and 5 cases of proved immunity disorders. In 46 cases, the PET/CT interpretation was correct. The cause of FUO was overlooked in one case and uptake in atherosclerotic plaques was misinterpreted as vasculitis in the other case. The achieved sensitivity was 97 % (43/44), and specificity 75 % (3/4) respectively.

Conclusion. In patiens with fever of unknown origin, 18F-FDG-PET/CT might be an important tool in the detection of its cause.

Key words: fluorodeoxyglucose, fever of unknown origin, PET/CT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět