Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(1): 66 -73

Úloha CT-enterografie v zobrazení obstrukce tenkého střeva

The role of CT-enterography in imaging of small bowel obstruction

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Petr Novák2, Jiří Moláček2, Hynek Mírka1, Alena Bednářová1, Jana Koželuhova3, Vladislav Třeška2, Boris Kreuzberg1
1 Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Plzeň
2 Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
3 I. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Novák P, Moláček J, Mírka H, Bednářová A, Koželuhova J, Třeška V, Kreuzberg B. Úloha CT-enterografie v zobrazení obstrukce tenkého střeva

Cíl. Posoudit možnosti diagnostiky obstrukce tenkého střeva pomocí CT-enterografie s perorálním podáním osmoticky aktivního roztoku 2,5 % manitolu a její hodnoty při volbě léčebné strategie

Metoda. Retrospektivně jsme hodnotili mezi všemi vyšetřeními tenkého střeva pomocí CT-enterografie z období let 2005 a 2007 (celkem 358 vyšetření) ta, u kterých byla přítomna obstrukce tenkého střeva. Nálezy byly porovnány s anamnézou pacientů a následně zvolenou terapií. V souboru 52 pacientů s obstrukcí tenkého střeva (33 žen a 19 mužů, průměrný věk 49,3 let, interval 10-81 let), 25 pacientů (48 %) podstoupilo následně operační zákrok. Vyhodnocen byl také maximální rozměr tenkého střeva před místem stenózy.

Výsledky. Crohnova choroba jako příčina obstrukce tenkého střeva byla identifikována v 31 případech (61,5 %), abdominální adheze ve 14 případech (26,9%), infiltrace tumorem ve 2 případech (3,8 %) a po jednom případu (1,9 %) vnitřní hernie, umbilikální hernie, infekční enteritis a biliární ileus. U pacientů, kteří podstoupili operační zákrok, byla ve všech případech potvrzena příčina obstrukce zjištěná při CT-enterografii. Průměrný maximální rozměr prestenotické dilatace tenkého střeva u všech pacientů s obstrukcí byl 36,7 mm; u pacientů, kteří podstoupili operaci, byl průměr maximálního rozměru prestenotické dilatace (39,5 mm) signifikantně větší než u pacientů, kteří byli léčeni konzervativně (33,8 mm).

Závěr. Naše výsledky ukazují, že CT-enterografie je vhodná a jednoduchá metoda v diagnostice obstrukce tenkého střeva. Pokud distenze tenkého střeva při CT-enterografii dosahuje více než 30 mm, jde s vysokou pravděpodobností o prestenotickou dilataci. Při distenzi více než na 3 5 mm se výrazně zvyšuje pravděpodobnost chirurgické léčby.

Klíčová slova: CT-enterografie, výpočetní tomografie, obstrukce tenkého střeva, pre-stenotická dilatace.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Novák P, Moláček J, Mírka H, Bednářová A, Koželuhova J, Třeška V, Kreuzberg B. The role of CT-enterography in imaging of small bowel obstruction

Aim. To evaluate capabilites of imaging in small bowel obstruction (SBO) using CT-enterography with oral application of the osmotic active 2.5 % solution of mannitol and to evaluate its value in therapeutic strategy decisions.

Method. Within years 2005 and 2007, a total of 358 CT-enterography procedures was perforemed. Among these, 51 cases showed signs of small bowel obstruction and were retrospectively evaluated. Findings were compared with patients' history and subsequent therapy. 24 (47 %) of all selected 51 patients (32 females, 19 males, mean age 49.3 y, range 10-81 years) underwent surgery. Bowel distension was quantified in all subjects with obstruction.

Results. Crohn disease was detected in 31 subjects (60.8 %) as a cause of SBO, abdominal adhesions in 14 subjects (27.5 %), tumor infiltration in 2 subjects (3.9 %), internal hernia, umbilical hernia, infectious enteritis, and biliary ileus were found in one subject each (2.0 %). Surgery proved the imaging findings in all subjects who underwent operation. Average pre-stenotic small bowel dilatation yielded 36.6 mm; pre-stenotic dilatation was significantly greater in patiens who were treated by surgery (39.4 mm) than in patiens treated conservatively (33.8 mm).

Conclusion. Our results show that CT-enterography is feasible and simple method for diagnostics of SBO. If the diameter of small bowel is more than 30 mm on CT-enterography, pre-stenotic dilatation is very likely; diameter of more than 35 mm predicts high probability of surgerical treatment.

Key words: CT-enterography, computer tomography, small bowel obstruction, pre-stenotic dilatation


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět