Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(1): 103 -109

Radiační zátěž novorozenců v České republice

Radiation exposure of newborns in the Czech Republic

Lucie Súkupová1, Leoš Novák1, Jiří Rada2, Jiří Oceánský2
1Státní ústav radiační ochrany, Praha
2Státní ústav radiační ochrany, Ostrava
SOUHRN

Súkupová L, Novák L, Rada J, Oceánský J. Radiační zátěž novorozenců v České republice

Cíl. Podat přehled o podmínkách rentgenových vyšetřeních plic novorozenců v perinatologických a intermediárních centrech a zhodnotit, zda je snímkování plic novorozenců v České republice optimalizované z hlediska vyšetřovacích postupů i radiační ochrany.

Metoda. Do perinatologických a intermediárních center byly rozeslány dotazníky týkající se snímkování plic novorozenců. V centrech bylo poté provedeno měření vstupní povrchové kermy a expozičního času a byly zaznamenány expoziční parametry a parametry vyšetření používané při snímkování novorozenců. Zjištěné parametry vyšetření a expoziční parametry byly porovnány s hodnotami doporučenými Evropskou komisí a s hodnotami uvedenými v návrhu Národních radiologických standardů.

Výsledky. Dotazníky vyplnilo a měření bylo provedeno v 15 ze všech 18 center. Požadavek na filtraci nesplnilo žádné používané rentgenové zařízení, expoziční čas 4 ms byl splněn pouze v jednom centru, ale za cenu použití příliš vysokého napětí. Na základě naměřených hodnot vstupní povrchové kermy byla navržena pro snímek plic novorozence diagnostická referenční úroveň 65 uGy.

Závěr. Novorozenci jsou v perinatologických a intermediárních centrech v řadě případů snímkováni na nevyhovujících rentgenových zařízeních a používané parametry nejsou v souladu s doporučenými hodnotami. Studie ukázala, že je nutné dále se této problematice v České republice věnovat za účelem optimalizace snímkování plic a radiační ochrany novorozenců.

Klíčová slova: expoziční čas, novorozenec, radiační zátěž, vstupní povrchová kerma.

SUMMARY

Súkupová L, Novák L, Rada J, Oceánský J. Radiation exposure of newborns in the Czech Republic

Aim. The aim of the study was to review radiology procedures for lung imaging used in perinatological and intermediary care centres in the Czech Republic. Optimization of the procedures and radiation protection of the newborn patients was evaluated.

Method. Eighteen specialized centres received a questionnaire concerning X-ray examinations of newborns. Measurement of entrance surface air kerma and exposure time was performed in the centres and clinical exposure parameters were recorded. Obtained values were compared with values recommended by European Commission and values stated in a proposal of national standards for diagnostic radiology procedures.

Results. The questionnaires were completed and the measurements were performed in 15 from altogether 18 centres in the Czech Republic. No clinically used X-ray equipment fulfilled required filtration settings. Exposure time of 4 ms was fulfilled only in one centre; however, too high voltage was used there. Value of entrance surface air kerma 65 uGy was proposed as a national diagnostic reference level for X-ray lung examination of a newborn.

Conclusion. Newborns are frequently X-rayed in the specialized centres using unsuitable X-ray equipment and clinical exposure parameters are not sufficiently optimized . The study has shown a necessity to deal with this topic to optimize the X-ray procedures and radiation protection of newborns.

Keywords: entrance surface air kerma, newborn, exposure time, radiation exposure.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět