Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(1): 111

Doc. MUDr. Eva Kolihová, Csc.


Kdo z nás v poslední době měl tu čest setkat se s paní doc. MUDr. Evou Kolihovou, CSc, narozenou 4. května 1928, těžko by hádal, jakého významného životního jubilea se tato krásná a svěže vyhlížející žena dožívá.

Pro některé z nás stále zůstává nedostižným vzorem, pro většinu ostatních je žijící legendou české pediatrické radiodiagnostiky.

Paní docentka se původně věnovala obecné radiodiagnos-tice na Radiologické klinice u profesora Švába. Pro své mimořádné schopnosti byla jako velmi mladá lékařka pověřena vedením radiodiagnostického pracoviště Fakultní nemocnice v Motole, zaměřené z větší části na pediatrickou problematiku. Toto oddělení pod jejím vedením vyrostlo v největší a bezkonkurenčně nejlepší pracoviště pediatrické radiodiagnostiky v Československu, kam se jezdili učit i lékaři ze zahraničí. Doc. Kolihová se tak nesmazatelně zapsala mezi zakladatele a velikány československé pediatrické radiologie. Na pracovišti měla vždy vzorný pořádek, snad připomínající až vojenský dril, ale nám, tj. tehdy jejím podřízeným, byla vždy matkou nebo spíše zkušenější sestrou. Na jedné straně přísná a energická vedoucí pracoviště, na druhé straně citlivá a obětavá žena, vždy ochotně a ráda pomáhající lidem v nouzi. Nebylo diagnostického problému, se kterým by si nedokázala poradit. Její bystrost, neobyčejná schopnost předvídat vývoj onemocnění a v dobrém slova smyslu i neomylnost nás často udivovala. Diagnostické algoritmy zobrazovacích metod, zavedené paní docentkou do praxe se v motolské nemocnici využívají dodnes. Je tak velkou zásluhou doc. Kolihové, že diagnostická radiační zátěž dětských pacientů byla u nás minimalizována jen na zcela nejnutnější. Četné publikace doc. Kolihové dosahovaly světové úrovně a byly vždy přínosné pro praktické využití. Doc. Kolihová často nezištně nechala odlesk své slávy spočinout i na svých žácích, ale vyžadovala od nich poctivý přístup k práci. Mnozí z nás žáků paní docentky stále úspěšně využíváme nám předaných jejích vědomostí. Ještě loni, tj. v roce 2007, byly dva semináře Kliniky zobrazovacích metod nazvány ?Jak nás to učila doc. Kolihová". Doc. Kolihová se mimo jiné stala předsedkyní pediatrické sekce Československé radiologické společnosti a pozdvihla pediatrickou radiologii u nás na dosud nevídanou úroveň. Každoroční ?Dny diagnostického zobrazovaní chorob dětského věku", založené doc. Kolihovou, byly počtem účastníků, vynikající organizací a zejména vysokou odborností srovnatelné s mezinárodními kongresy.

Vážená paní docentko, k Vašemu životnímu jubileu si Vám dovolujeme popřát vše nejlepší, mnoho úspěchů ve všem, co dosud při své nezdolné energii podnikáte a hlavně pevné zdraví. Máme Vás rádi a vděčně vzpomínáme.

Za zaměstnance Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Jaromír Hořák, Csc.


Zpět