Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2008;62(1): 111

Doc. MUDr. Oldřich Šnobl, DrSc.


Neuvěřitelné! Pan doc. MUDr. Oldřich Šnobl, DrSc. se 15. dubna 2008 v plné svěžesti dožívá úctyhodných 90 let. Máme ho stále v paměti jako štíhlého, vždy elegantního gentlemana staré školy, klidného, zdvořilého a velmi skromného vystupování, skutečného šlechtice radiologie. Zapřísáhlý starý mládenec měl četné obdivovatelky, ale jeho největší láskou byla radiodiagnostika. Zakladatel české pediatrické radiologie, dlouholetý předseda pediatrické sekce Československé radiologické společnosti, vynikající radiodiagnostik a nepřekonatelný pedagog, skvělý člověk a skutečný přítel všech svých spolupracovníků. První a poslední pediatrický radiolog, který získal vědeckou hodnost DrSc. Jeho vědecká kariéra mohla být daleko strmější, kdyby mu tehdejší režim více přál. Preciznost jeho popisů rentgenových nálezů je v motolské nemocnici stále dávána za příklad. Jeho nesčetné odborné publikace byly světové úrovně a u nás vždy prioritní. Výborné a pedagogicky perfektně upořádané monografie a učebnice pediatrické radiologie doc. Šnobla nebyly, co se klasické radiologie týká, u nás dosud překonány. Část vědeckého archivu rentgenových obrazů, vybudovaných doc. Šnoblem v motolské nemocnici, je stále využívána pro výuku mediků 2. lékařské fakulty.

Vážený pane docente, pro naši pediatrickou radiodiagnostiku jste vykonal mnoho, máme Vás rádi, vzpomínáme a moc děkujeme. Do dalších let Vám přejeme mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.

Za kolektiv Kliniky zobrazovacích metod 2. IF UK a FN Motol doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc.


Zpět