Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuality


Ces Radiol 2008;62(1): 114

ESOR - Evropská radiologická škola


Rok 2007 byl významným mezníkem evropské radiologie. Sloučením EAR - Evropské radiologické asociace, sdružující národní radiologické společnosti evropských zemí a ECR -Evropského radiologického kongresu s členstvím individuálním došlo k založení ESR - Evropské radiologické společnosti, která si dala do vínku vskutku náročné cíle: na mezinárodní bázi integrovat výuku i výzkum, a tím všestranně podporovat rozvoj a technologické inovace našeho oboru.. Tak byl zahájen i projekt ESOR - European School of Radiology, jehož vznik již několik let připravoval bývalý předseda EAR a významný řecký radiolog prof. N. Gourtsoyiannis.

Poté, kdy byly ve spolupráci s radiologickou sekcí UEMS (Unie evropských lékařských specialistů v rámci EU) konsen-zuálně definovány zásady radiologického vzdělávání a formulovány příslušné vzdělávací programy (European Training Charter) nastal čas jejich praktické implementace. Postgraduální radiologická výchova se pochopitelně odehrává na národní bázi členských zemí ESR, projekt ESOR má sloužit jako doporučený model postgraduální výchovy na tomto poli.

Z tohoto pohledu je velmi aktuální zejména u nás, kde postgraduální lékařská výchova je v přestavbě a je zapotřebí jasně definovat její obsah i formu. Dovolte mi proto krátce referovat o prvém roku aktivit ESOR a o možnostech, která tato škola nabízí v roce 2008 našim radiologům, připravujícím se k atestaci.

V loňském roce byl zahájen tzv. projekt Galén, jehož kurzy jsou určeny převážně mladým radiologům ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Je organizován ze sídla ESR ve Vidni, řízen kolektivem renomovaných evropských radiologů za předsednictví prof. Gourtsoyiannise a jeho generálním sponzorem je GE Medical Diagnostics South Central Europe. Další projekty ESOR jsou zaměřeny na jiné regiony v Evropě i v Číně a jsou sponzorovány ostatními významnými výrobci radiologických technologií a farmaceutickými firmami.

Kurzy projektu Galén jsou organizovány na orgánovém principu a mají pevnou strukturu. Ta byla definována po prvém modelovém kurzu, který proběhl v listopadu 2006 v Budapešti za přítomnosti členů organizačního výboru i pověřených organizátorů z jednotlivých zemí.

Kurzy jsou odborně zajišťovány formou tzv. visiting schools, tj. 10-15 akademickými radiology z různých zemí Evropy, vedeny v anglickém jazyce a pořádanými střídavě v různých zemích střední a jihovýchodní Evropy. Jsou určeny radiologům v přípravě, tedy zásadně před atestací (počet účastníků limitován na 60) a v roce 2007 proběhly prvé čtyři kurzy, určené pro radiology v 1.-3. roce přípravy na atestaci - nazývají se proto foundation courses. Byly to tyto čtyři kurzy:

O pražský kurz byl největší zájem, byl zcela zaplněn již několik týdnů předem a jeho úroveň byla kladně hodnocena jak vedením ESOR, tak v evaluaci účastníků. Je privilegiem pořádající země, že může navrhnout tři vlastní přednášející, kteří vystoupí se svými přednáškami v prvém dnu kurzu. V Praze to byli prof J. Neuwirth, který hovořil o zobrazování bronchiektazií a cystické fibrózy doc. J. Ferda s tématem neinvazivní zobrazování koronární nemoci a doc. J. Žižka na téma zobrazování portálního žilního řečiště. Všechny tři přednášky měly vysokou odbornou i pedagogickou úroveň a byly velmi dobře hodnoceny i v rámci zahraničních lektorů, kteří vyplnili program dalších dvou dnů. Patří jim uznání za vzornou reprezentaci naší radiologie na tomto fóru. Jako pověřený místní organizátor bych chtěl poděkovat i všem ostatním včetně pracovníků hotelu ILF v Praze, kde kurz probíhal, za profesionální přístup. Rovněž večeře pro přednášející a organizátory, zajištěná dr. ?. Škodovou ve stylových prostorách hotelu Princ na Staroměstském náměstí, přispěla k velmi dobrému společenskému vyznění akce.

Pro rok 2008 jsme byli opět požádáni o organizaci kurzu, tentokrát pediatrické radiologie, v prostorách hotelu ILF v Praze. I to svědčí o dobré odezvě pražského kurzu a ukazuje na zvyšující se prestiž české radiologie.

Nyní několik informací pro naše mladé radiology. V roce 2007 se uvedených kurzů zúčastnila asi dvacítka českých radiologů. Pro rok 2008 jsou na úrovni foundation courses, tedy pro 1.-3.ročník předatestační přípravy, vypsány tyto kurzy:

Přihlášky do kurzů možno podat jedině přes sekretariát ESOR ve Vídni - kontaktní adresa: ESOR Office, Neutorgasse 9, AT-1010, Wien, email: info@esor.org, tel: 00431 53340640, fax: 00431 5357037. Vedoucí: Ms Iris Kovacs.

Formulář přihlášky lze stáhnout na www.myESR.org v oddíle Education - ESOR. Připomínám, že kurzy jsou otevřeny pouze pro radiology před atestací s dobrou znalostí angličtiny a jsou určeny primárně pro členy ESR (roční členský příspěvek 10 euro). Zápisné činí 75 Euro, většinou je hrazeno sponzorsky.

V roce 2008 se počítá také s kurzy pro 4.-5. rok předatestační přípravy - tzv. ?advanced courses" - budou vypsány v průběhu měsíce ledna na stejném portálu.

Bude se jednat o tato témata:

Dále jsou pro rok 2008 vypsány i kurzy MR, pořádané Evropskou společností pro MR v medicíně a biologii jako tzv. School of MRI, které byly rovněž zahrnuty do rámce ESOR.

Bude to celkem 12 kurzů v různých evropských zemích, z nichž jeden - Advanced Head and Neck MR imaging - proběhne od 16. do 18. října rovněž v Praze. Bližší informace k těmto kurzům najdete na www.school-of-mri.org. Účast v těchto kurzech je ovšem otevřena všem radiologům, nikoliv pouze před atestací.

Závěrem mi dovolte ještě několik vět k organizačnímu schématu Galén kurzů, neboť mohou a mají sloužit jako model obdobných kurzů na národní úrovni.

Každé téma kurzu je předneseno lektorem (trvání 40 min) v angličtině, obrázky přes dataprojektor. Každý lektor dostane předem pokyny jak správně didakticky sdělení připravit. Musí definovat ?learning objectives" a zaslat obrázky s předstihem tak, aby každý účastník mohl jeho prezentaci dostat in extenso ve sborníku při zahájení kurzu. Dále musí připravit workshop (opakovači seminář) na své téma v trvání 30 minut, kde na konkrétních případech oddemonstruje a s frekventanty prodiskutuje přednesené. Konečně musí zaslat otázky ze své látky pro self-assessment test (typ multi choice).

Výběr lektora i souhlas se zaslanými podklady vysloví řídící výbor ESOR ve Vídni.

Hodnocení přednášek a workshopů provedou na závěr všichni frekventanti a nezávisle i pověřený člen řídícího výboru ESOR, který je na sjezd delegován. Výsledek vyhodnocení lektoři obdrží písemně.

Frekventanti kurzu obdrží před zahájením kurzu sylabus s obrazovými podklady všech přednášejících, případné poznámky připisují k obrázkům v sylabu. Účast na přednáškách i workshopech je sledována. Na závěr musí každý vyplnit self-assessment test, ten je však anonymní a jeho vyhodnocení slouží k zjištění úrovně znalostí po absolvování kurzu. Poté vyplní evaluaci lektorů. Teprve po odevzdání těchto vyplněných formulářů je vydáno potvrzení o účasti.

Často se i u nás hovoří o efektivitě vzdělávacího procesu. Domnívám se, že zmíněné poznatky mohou být inspirací i předmětem další diskuse.

doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
Radiologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha


Zpět