Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 153 -159

Subintimální angioplastika ve femoropoputeální oblasti - střednědobé výsledky

Subintimal angioplasty in femoropopliteal region - mid-term results

Martin Kócher1, Marie Černá1,Petr Utíkal2,Jiří Kozák1, Ivan Šišola1, Petr Bachleda2, Petr Dráč2, Zdeněk Sekanina2, Kateřina Langová3
1Radiologická klinika LF a FN, Olomouc
2II. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc
3Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
SOUHRN

Kócher M, Černá M, Utíkal P, Kozák J, Šišola I, Bachleda P, Dráč P, Sekanina Z, Langová K. Subintimální angioplastika ve femoropopliteální oblasti - střednědobé výsledky

Cíl. Metoda subintimální angioplastiky je dnes stále více využívána u dlouhých tepenných uzávěrů nebo difuzních aterosklerotických změn jako alternativa chirurgické léčby jak u klaudikantů, tak především u nemocných s kritickou končetinovou ischémií. Cílem naší práce je retrospektivně zhodnotit střednědobé výsledky subintimální angioplastiky chronických arteriálních uzávěrů ve femoropopliteální oblasti u klaudikantů i u nemocných s kritickou končetinovou ischémií, sledovaných klinicky a dopplerovskou ultrasonografií.

Metoda. V období od května 2002 do prosince 2007 bylo indikováno k subintimální angioplastice 133 uzávěrů ve femoropopliteální oblasti u 123 nemocných. Klinickou indikací k výkonu byly u 84 nemocných klau-dikace (63,15 %), u 49 nemocných kritická končetinová ischémie (36,85 %). Průměrná délka uzávěru byla 11,4 cm (2-30 cm). Kromě dopplerovského vyšetření za 24 hodin po výkonu a klinického vyšetření před propuštěním byly klinické kontroly a dopplerovská ultrasonografie prováděny po 6 a 12 měsících a poté jednou ročně. Statistické zhodnocení jednotlivých paramentů kohorty bylo provedeno Kaplan-Meierovou analýzou, log-rank testem a Coxovou regresí.

Výsledky. Technická úspěšnost v souboru dosáhla 86,46 %. Primární průchodnost byla 83,1 % (SE: 3,9 %), 67,5 % (SE: 5 %), 58 % (SE: 5,9 %) a 48,4 % (SE: 7,1 %) za 6, 12, 24 a 36 měsíců. Rozdíly v primární průchodnosti ve skupině klaudikantů a nemocných s kritickou končetinovou ischémií nebyly statisticky významné. Statisticky významný vliv na primární průchodnost měla pouze kvalita výtokového traktu a délka uzávěru. Roční záchrana končetiny byla v našem souboru nemocných s kritickou končetinovou ischémií 80,8 %.

Závěr. Subintimální angioplastika je jednoduchá a bezpečná metoda léčby chronických periferních arteriálních uzávěrů s vysokou technickou úspěšností, uspokojivou primární průchodností, malým procentem komplikací a prakticky nulovou mortalitou. U nemocných s kritickou končetinovou ischémií je subintimální angioplastika jednoznačně výhodnou a pohotovou léčebnou metodou s vysokou pravděpodobností záchrany končetiny. U klaudikantů může subintimální angioplastika nahradit léčbu chirurgickou tam, kde je operační riziko vysoké, nebo tam, kde k vytvoření bypassu není k dispozici autologní žíla nebo kde by chirurgická rekonstrukce vyžadovala distální femoropopliteální či femorocrurální bypass.

Klíčová slova: subintimální rekanalizace, angioplastika, femoropopliteální okluze.

SUMMARY

Kócher M, Černá M, Utíkal P, Kozák J, Šišola I, Bachleda P, Dráč P, Sekanina Z, Langová K. Subintimal angioplasty in femoropopliteal region - mid-term results

Aim. Subintimal angioplasty is becoming more frequently used treatment option for patients with long arterial occlusions or diffuse atherosclerotic changes as an alternative to surgical treatment in claudicants and especially in patients with critical limb ischemia. The aim of our article is to retrospectively assess mid-term outcomes of subintimal angioplasty of chronic arterial occlusions in fe-moropopliteal region followed clinically and by doppler ultrasonography.

Methods. From May 2002 to December 2007, 133 femoropopliteal artery occlusions in 123 patients were indicated for subintimal recanalisation. The indications for treatment were intermittent claudications in 84 patients (63.15 %) and critical limb ischemia in 49 patients (36.85 %). The median length of lesions was 11.4 cm, range 2 to 30 cm. Except doppler ultrasonographic examination done 24 hours after the procedure and clinical examination before discharge, both clinical and ultrasonographic examinations were performed 6 and 12 months after the procedure and yearly thereafter. Statistical analysis of our cohort was performed by Kaplan-Meier analysis, log-rank test and Cox regresion.

Results. Technical success was achieved in 86,46 %. Primary patency rate was 83.1 % (SE: 3.9 %), 67.5 % (SE: 5 %), 58 % (SE: 5.9 %) a 48.4 % (SE: 7.1 %) at 6,12,24 and 36 months respectively. No statistically significant difference of primary patency was found between the group of claudicants and the group of patient with critical limb ischemia. Statisticaly significant prediction factors for primary patency was only the quality of the run offand the length of the occlusion. Limb salvage rate in our group of patients with critical limb ischemia was 80.8 % at 12 months.

Conclusion. Subintimal recanalisation is a simple and safe procedure for treatment of chronic peripheral arterial occlusions with high primary technical success rate, acceptable primary patency rate, low percentage of complications and mortality is as low as nil. Subintimal angioplasty is definitely advantageous and fast method in patients with critical limb ischemia with high possibility of limb salvage. Surgical treatment can be replaced by subintimal angioplasty in claudicants with high risk of operative treatment, without suitable autologous vein graft or where distal femoropopliteal or femorocrural bypass is needed.

Key words: subintimal recanalisation, angioplasty, femoropopliteal occlusion.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět