Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 160 -163

Implantace samoexpandibilních nitinolových stentů do bércových tepen při selhání infrapoputeální angioplastiky: roční sledování

Self-expandable nitinol stents placement in failed infrapopliteal angioplasty: one year follow-up

Jan H. Peregrin1, Simona Šmírová1, Boris Kožnar1, Jiří Novotný1, Jozef Kováč1, Jarmila Laštovičková1, Jelena Skibová2
1,Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
2,Oddělení statistiky IKEM, Praha
SOUHRN

Peregrin JH, Šmírová S, Kožnar B, Novotný J, Kováč J, Laštovičková J, Skibová J. Implantace samoexpandibilních nitinolových stentů do bércových tepen při selhání infrapopliteální angioplastiky: roční sledování

Cíl. Ověřit si, zda implantace stentu do bércových tepen může dlouhodobě pozitivně ovlivnit průchodnost těchto tepen v případě, kdy prostá angioplastika nebyla technicky úspěšná.

Metoda. PTA bércových tepen byla provedena u 47 pacientů/dolních končetin s chronickou kritickou končetinovou ischémií. Všechny dilatované leze byly typu C a D TASC klasifikace. Soubor se skládal z 37 mužů, 10 žen, průměrného věku 63,4 (42-48) let, v 93,4% se jednalo o pacienty s DM. Hodnoceny byly pouze ATA a ATP jako ?tepny hodnotitelné palpací". Stenty byly implantovány u 16 tepen (Xpert stent, Abbott), kde PTA selhala, u 54 tepen byla provedena prostá PTA a 24 tepny, na kterých nebyla v době PTA žádná stenóza, sloužily jako kontrolní skupina. Dvanáctiměsíční průchodnost byla hodnocena pomocí palpace, Dopplerovským UZ a pomocí ABI (tam, kde to bylo možné).

Výsledky. Ve všech případech obnovila implantace stentu plný průtok dilatovanou tepnou.

Dvanáctiměsíční sledování: prostá PTA - 82% průchodnost, stentované tepny - 78% průchodnost, kontrolní skupina - 69% průchodnost.

Závěr. Implantace stentů do bércových tepen při selhání PTA mění technický neúspěch na úspěch, dlouhodobá průchodnost stentovaných tepen se neliší od tepen s úspěšně provedenou prostou PTA, ani od kontrolní skupiny tepen bez intervence.

Klíčová slova: chronická kritická končetinová ischémie, bércová angioplastika, samoexpandibilní stenty.

SUMMARY

Peregrin JH, Šmírová S, Kožnar B, Novotný J, Kováč J, Laštovičková J, Skibová J. Self-expandable stents placement in failed angioplasty: one year follow-up

Aim. To evaluate if stent implantation in infrapopliteal arteries can be used as bailout procedure in a case of failed PTA.

Method. Infrapopliteal PTA was performed in 47 patients/limbs, 94 arteries with chronic critical limb ischemia. All lesions were type C and D according to TASC classification. The group was composed from 37 males, 10 females, av. age 63.4 (42-82) years, DM present in 93.6 % of patients. Only ATA and ATP ("palpable arteries") were evaluated. Stents were placed in 16 arteries where PTA failed (Xpert stent, Abbott); in 54 patients "plain" PTA was performed, and 24 arteries with no stenosis at the time of PTA served as a sort of control group. Twelve months patency rate was evaluated according to palpation, ABI and Doppler US.

Results. In all cases stent placement restored the flow in the artery immediately after PTA.

Twelve months FU: non-stent group: 82 % patency rate, stent group, 78 % patency rate control group, 69 % patency rate.

Conclusion. Stent placement in the case of infrapopliteal PTA failure changes technical failure to success and restores flow in dilated artery. At 12 months FU the patency rate of infrapopliteal arteries stented for PTA failure did not differ neither from non-stented arteries with optimal PTA result, nor from "control" group of nondilated arteries.

Keywords: chronic critical limb ischemia, infrapopliteal angioplasty, selfexpandable stents.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět