Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2008;62(2): 165 -173

Endovaskulární léčba istmického poranění aorty: zkušenosti jednoho centra

Endovascular repair of the isthmic aortic injury: one center experience

Milan Novák1, Jiří Ferda1, František Šlauf1, Roman Bosman2, Viktor Zlocha1, Jiří Škorpil3, Vilém Kuntscher4, Jiří Moláček4, Vladislav Třeška4
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Anesteziologicko-resuscitační klinika - Emergency LF UK a FN, Plzeň
šKardiochirurgické oddělení FN, Plzeň
4Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Novák M, Ferda J, Šlauf F, Bosman R, Zlocha V, Škorpil J, Kuntscher V, Moláček J. Endovaskulární léčba istmického poranění aorty: zkušenosti jednoho centra

Cíl. Istmické poranění hrudní aorty dosahuje velmi vysoké mortality, cílem prezentované studie je hodnocení zkušeností s endovaskulární terapií istmického poranění aorty v jednom centru.

Metoda. Jedenáct nemocných (průměrný věk 41 let s rozpětím 18-67 let, 9 mužů a 2 ženy) podstoupilo endovaskulární implantaci tubulárního stentgraftu. Odstup implan-tace od traumatu byl 3 hodiny až 20 dní, u 7 nemocných do 24 hodin. Všechna vyšetření byla provedena po provedení multidetektorové výpočetní tomografie, na níž bylo detekováno poranění aorty.

Výsledky. Bezprostřední technický úspěch implantace stentgraftu byl 100%. Celková třicetidenní mortalita dosáhla 18 % (2/11), v jednom případě bylo úmrtí zapříčiněno ischémií nitrobřišních orgánů při disekci břišní aorty s postižením viscerálních větví, jedno úmrtí těžkým poraněním mozku.

Závěr. Endovaskulární terapie poranění aorty je technicky bezpečný výkon, celková mortalita v našem souboru závisela na ostatních poraněních, především na poranění mozku.

Klíčová slova: poranění aorty, transekce aorty, polytrauma, endovaskulární terapie.

SUMMARY

Novák M, Ferda J, Šlauf F, Bosman R, Zlocha V, Škorpil J, Kuntscher V, Moláček J. Endovascular repair of the isthmic aortic injury: one center experience

Aim. The isthmic injury of the thoracic aorta reaches very high mortality; the aim of the presented study is the evaluation of our own one-center experience with endovascular isthmic injury repair.

Method. Eleven patients (mean age 41 years, range 18-67 y nine men, two women) underwent the endovascular implantation of the tubular stent-graft. The implantation delayed after trauma 3 hours to 20 days, stent-graft was implanted in seven patients within 24 hours. All examinations were performed after whole body multidetector-row computed tomography with detection of the aortic tear.

Results. Immediately, the technical success was 100 %. The overall 30 days mortality was 18 % (2/11), deaths were caused by ischemia of the abdominal viscera due to abdominal aortic dissection with involvement of visceral branches, second due to severe cerebral trauma.

Conclusion. Endovascular repair of the aortic blunt trauma is technically safe procedure. In our cohort, overall mortality was heavily depended on the other injuries especially cerebral trauma.

Keywords: aortic injury, aortic transsection, polytrauma, endovascular repair.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět